สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งกราด สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงภัทรกาญจน์  เรืองพานิช
2. เด็กหญิงสุธิมา  ฉลาดกลาง
 
1. นางสาวภาวินี  เพ็งมาวัน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 38 1. เด็กชายชนาธิป  หงษ์เเดง
2. เด็กหญิงบุณณตา  ยะปะละ
 
1. นางสาวศศิธร  พานิช
2. นางวันทนา  มุลเมืองเเสน
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   เถื่อนดา
2. เด็กหญิงศุภนิดา  พลับพลา
 
1. นางทัศนา  ทิพย์รักษา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจันทิมา  ธรรมศร
2. นายสุริยา  ฤทธิ์เวทย์
 
1. นางทัศนา  ทิพย์รักษา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  หว้านเครือ
 
1. นายนิพิฐพนธ์  ตรวจขุนทด
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  จงใจรักษ์
 
1. นายจีระชัย  ชินจันทร์ทึก
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 60 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงรูฟาชาเอมิล  กาเบรียลวันลีลา
 
1. นางสาวอ้อมใจ  เมืองคำ
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธันยธรณ์  อินคำมา
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ทิพย์รัตน์
 
1. นายจีระชัย  ชินจันทร์ทึก
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 62 ทองแดง 53 1. เด็กชายญาณากร  วงค์ไชยา
2. เด็กชายศุภกิจ  จันทึก
3. เด็กชายอภิชาติ  อุดมพืช
 
1. นางราตรี  ปาวารี
 
10 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 66 ทองแดง 64 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  ภูจอมคำ
 
1. นางราตรี  ปาวารี