สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งกราด สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุภาพร  จ้อยสระคู
 
1. นางทิพย์วรรณ  ศักดิ์ณรงค์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายฤทธิ์ณรงค์   ชัยทัพ
 
1. นางวันทนา  มุลเมืองเเสน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาธร  บุญนายืน
 
1. นางวันทนา  มุลเมืองเเสน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 55 1. เด็กหญิงณภัทร  เลื่อนเเก้ว
2. เด็กหญิงสุดาพร  เปี่ยมศิริ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สุวรรณี
 
1. นางสาวยุพิน  ใจตรง
2. นายกิตติศักดิ์  เเสงสว่าง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายรัฐพงษ์  สมานเสรีศักดิ์
2. เด็กชายวีรภัทร  คงคาน้อย
 
1. นางสาวยุพิน  ใจตรง
2. นายกิตติศักดิ์  เเสงสว่าง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอินทิรา  พาณิชย์ศิริ
 
1. นางสาวกฤษณา  เบ้านาค
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอนัชฐิญา  พรรณนิมิตร
 
1. นายนิพิฐพนธ์  ตรวจขุนทด
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายวัชระ  คำพัง
 
1. นายนิพิฐพนธ์  ตรวจขุนทด
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลธิชา  อินจำปา
2. เด็กหญิงสุภนิดา  ชมชื่น
 
1. นายนิพิฐพนธ์  ตรวจขุนทด
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ปาวารี
 
1. นางสาวอ้อมใจ  เมืองคำ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณัฏจิกานต์  กุวะสาร
 
1. นางสาวหทัยชนก  ทัศนสนวิจารณ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายมนตรี  พมมะทา
2. เด็กชายอรรถพล  นาสมใจ
3. เด็กชายอาทิตย์  บุญรอด
 
1. นายจีระชัย  ชินจันทร์ทึก
2. นายบุญติด  หมั้นยืน
 
13 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 56 เข้าร่วม 48 1. เด็กหญิงสุภาวดี  บัวหลาย
 
1. นางสาวศศิภรณ์  เชื้อสีดา