สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งกราด สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรัตน์  สวัสดี
 
1. นางสาวกันต์สินี  นิชสภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุภาพร  จ้อยสระคู
 
1. นางทิพย์วรรณ  ศักดิ์ณรงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 22 1. เด็กหญิงศศิวิมล  เเก่นชัยภูมิ
 
1. นางสาวภาวินี  เพ็งมาวัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 25 1. เด็กชายณัฐพล  ศรศรี
 
1. นางนุชศรา  สุดใจ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงภัทรกาญจน์  เรืองพานิช
2. เด็กหญิงสุธิมา  ฉลาดกลาง
 
1. นางสาวภาวินี  เพ็งมาวัน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายฤทธิ์ณรงค์   ชัยทัพ
 
1. นางวันทนา  มุลเมืองเเสน
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนิษฐา  กันทะวงศ์
2. นางสาวปราญชลี  ศิลปรายะ
3. นางสาวอินทิรา  ผาทองที
 
1. นางวันทนา  มุลเมืองแสน
2. นางสาวศศิธร  พานิช
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  จิรเมฆ
2. เด็กหญิงอรัญญาณี  ทองกา
 
1. นางวันทนา  มุลเมืองเเสน
2. นางสาวศศิธร  พานิช
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาธร  บุญนายืน
 
1. นางวันทนา  มุลเมืองเเสน
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 55 1. เด็กหญิงณภัทร  เลื่อนเเก้ว
2. เด็กหญิงสุดาพร  เปี่ยมศิริ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สุวรรณี
 
1. นางสาวยุพิน  ใจตรง
2. นายกิตติศักดิ์  เเสงสว่าง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายรัฐพงษ์  สมานเสรีศักดิ์
2. เด็กชายวีรภัทร  คงคาน้อย
 
1. นางสาวยุพิน  ใจตรง
2. นายกิตติศักดิ์  เเสงสว่าง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวงศพัทธ์  อินทร์นาง
2. เด็กชายสายชล  ผลเจริญ
 
1. นายกิตติศักดิ์  เเสงสว่าง
2. นางสาวยุพิน  ใจตรง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยานนท์  พลอยงาม
2. เด็กชายศราวุธ  วงศ์วิจิต
 
1. นายกิตติศักดิ์  เเสงสว่าง
2. นางสาวยุพิน  ใจตรง
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  หล้าสวย
2. เด็กชายอาทิตย์  ปาวารี
 
1. นายกิตติศักดิ์  เเสงสว่าง
2. นางสาวยุพิน  ใจตรง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอินทิรา  พาณิชย์ศิริ
 
1. นางสาวกฤษณา  เบ้านาค
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแก้วกัลยา  เหมือนเพชร
 
1. นางสาวปาริชาติ  สันติเลขวงษ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 38 1. เด็กชายชนาธิป  หงษ์เเดง
2. เด็กหญิงบุณณตา  ยะปะละ
 
1. นางสาวศศิธร  พานิช
2. นางวันทนา  มุลเมืองเเสน
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   เถื่อนดา
2. เด็กหญิงศุภนิดา  พลับพลา
 
1. นางทัศนา  ทิพย์รักษา
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจันทิมา  ธรรมศร
2. นายสุริยา  ฤทธิ์เวทย์
 
1. นางทัศนา  ทิพย์รักษา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายพงศภัค  ผาบสิมมา
 
1. นายนิพิฐพนธ์  ตรวจขุนทด
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายโอ  คมขำ
 
1. นายนิพิฐพนธ์  ตรวจขุนทด
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงหาญณรงค์  กิ่งเมือง
 
1. นายนิพิฐพนธ์  ตรวจขุนทด
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอนัชฐิญา  พรรณนิมิตร
 
1. นายนิพิฐพนธ์  ตรวจขุนทด
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายวัชระ  คำพัง
 
1. นายนิพิฐพนธ์  ตรวจขุนทด
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สาธุ
 
1. นายนิพิฐพนธ์  ตรวจขุนทด
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  บุตรเพร็ช
 
1. นายนิพิฐพนธ์  ตรวจขุนทด
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลธิชา  อินจำปา
2. เด็กหญิงสุภนิดา  ชมชื่น
 
1. นายนิพิฐพนธ์  ตรวจขุนทด
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิณพรต  จิรสุนทรรัตน์
2. เด็กชายสุรยุทธ  สุขเสน
 
1. นายนิพิฐพนธ์  ตรวจขุนทด
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  หว้านเครือ
 
1. นายนิพิฐพนธ์  ตรวจขุนทด
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  จงใจรักษ์
 
1. นายจีระชัย  ชินจันทร์ทึก
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 71.5 เงิน 31 1. เด็กหญิงปัทมา  ภูเขียว
 
1. นายจีระชัย  ชินจันทร์ทึก
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  จงใจรักษ์
 
1. นายจีระชัย  ชินจันทร์ทึก
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  จงใจรักษ์
 
1. นายจีระชัย  ชินจันทร์ทึก
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 60 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงรูฟาชาเอมิล  กาเบรียลวันลีลา
 
1. นางสาวอ้อมใจ  เมืองคำ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ปาวารี
 
1. นางสาวอ้อมใจ  เมืองคำ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณัฏจิกานต์  กุวะสาร
 
1. นางสาวหทัยชนก  ทัศนสนวิจารณ์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปรารถนา  อิ่มสวัสดิ์
 
1. นางสาวหทัยชนก  ทัศนสนวิจารณ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงทัตพร  คำนุช
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เถื่อนดา
3. เด็กหญิงวิภาลัย  เชียมขุนทด
4. เด็กหญิงสุดใจ  พิมพ์พา
5. เด็กหญิงอภิสรา  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวหทัยชนก  ทัศนสนวิจารณ์
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายกรกช  สงสะอาด
2. เด็กชายคมสันต์  หมายหาทอง
3. เด็กชายจักรรินทร์  ปราดเปรื่อง
4. เด็กชายลิขิต  พมอนพล
5. เด็กชายสุชานนท์  ชมชื่น
6. เด็กชายเจนภพ  เเพนลา
 
1. นางสาวสกาวเดือน  น้อยอุดม
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงกชกร  รักชาติ
2. เด็กหญิงนภัสสร  คล้ายเเจ้ง
 
1. นางสาวหทัยชนก  ทัศนสนวิจารณ์
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงวาสนา  สิงห์ศรีสุข
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  วงศ์ไชยยา
 
1. นางสาวหทัยชนก  ทัศนสนวิจารณ์
2. นางสาวอ้อมใจ  เมืองคำ
 
42 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ทาตุ๊
2. เด็กชายศิรวิทย์  แก่นชัยภูมิ
 
1. นางทิวาพร  ท้าวคำ
 
43 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธันยธรณ์  อินคำมา
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ทิพย์รัตน์
 
1. นายจีระชัย  ชินจันทร์ทึก
 
44 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 29 1. เด็กหญิงธิดา  นิลจรัส
2. เด็กชายเกตุมณีกาญจน์  จันทึก
 
1. นางทิวาพร  ท้าวคำ
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายมนตรี  พมมะทา
2. เด็กชายอรรถพล  นาสมใจ
3. เด็กชายอาทิตย์  บุญรอด
 
1. นายจีระชัย  ชินจันทร์ทึก
2. นายบุญติด  หมั้นยืน
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85.38 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤติยา  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  จงใจรักษ์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์มนตรี
4. เด็กชายสัตยา  หอมบุญ
5. เด็กหญิงอภัสร  หมึกประเสริฐ
6. เด็กหญิงอริสา  สุวรรณประดิษฐ์
 
1. นางจำลอง  อินกล่ำ
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายชลชาติ  ศรีทัพไท
2. เด็กชายสถาพร  ทวีชาติ
3. เด็กชายอนุวัฒน์  นภาโชติ
 
1. นายจีระชัย  ชินจันทร์ทึก
2. นางสาวกฤษณา  เบ้านาค
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายนพนัย  ชัยวงศ์
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  ชินวงศ์
3. เด็กหญิงอังคณา  รักษาเงิน
 
1. นางจำลอง  อินกล่ำ
 
49 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 56 เข้าร่วม 48 1. เด็กหญิงสุภาวดี  บัวหลาย
 
1. นางสาวศศิภรณ์  เชื้อสีดา
 
50 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 62 ทองแดง 53 1. เด็กชายญาณากร  วงค์ไชยา
2. เด็กชายศุภกิจ  จันทึก
3. เด็กชายอภิชาติ  อุดมพืช
 
1. นางราตรี  ปาวารี
 
51 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 27 1. เด็กหญิงพนิตพร  วิงวอน
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ภูนามูล
3. เด็กหญิงอลิชา  พุทธะครู
 
1. นางสาวศศิภรณ์  เชื้อสีดา
 
52 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 66 ทองแดง 64 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  ภูจอมคำ
 
1. นางราตรี  ปาวารี