สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งกลม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 21 1. เด็กชายอภินันท์  เพียนาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิจักขณ์  หันชัยเนาว์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 28 1. เด็กหญิงเกศวรี  สมสมัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิจักขณ์  หันชัยเนาว์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุดพุ่ม
 
1. นางสาวธีระนุช  คล้าย ณ รังษี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 70.5 เงิน 35 1. เด็กหญิงสุกัญญา  อัปษารัมย์
 
1. นางสาวอัครยา   เตบุญมี
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 79 เงิน 23 1. เด็กหญิงมะลิวรรณ  ประโพชะนัง
 
1. นางสาวจีระภา  บุญมะยา