สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งกลม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 66 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สิงเกื้อ
 
1. นางสาวณิชา  ศรีเหลือง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 66.33 ทองแดง 34 1. เด็กชายนันทิวรรธน์  ทรัพย์คำจันทร์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ฉิมนา
 
1. นางสาวจีระภา  บุญมะยา
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวิจักขณ์  หันชัยเนาว์
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 45 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีไพร
2. เด็กหญิงชัยพร  ปั้นประสงค์
 
1. นายจำเริญ  นามสง่า
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงต้นน้ำ  นัยอนันต์
2. เด็กหญิงนันทิพัฒน์  ปั้นประสงค์
 
1. นายจำเริญ  นามสง่า
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงนภัสสร  ประเทศ
2. เด็กชายอิสรพงษ์  ศรีทนุ
 
1. นายจำเริญ  นามสง่า
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 49 1. เด็กชายดุสิต  แจ่มใส
2. เด็กชายอัครวัฒน์  ดาวกระจ่าง
3. เด็กชายเอกรัฐ  โพธิ์ศรีทอง
 
1. นางสาวอัครยา   เตบุญมี
2. นางอุไร  ปั้นประสงค์
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 58 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทน์เทศ
2. เด็กชายชินาธิป  ธนาการณ์
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ปลายแก่น
 
1. นางอุไร  ปั้นประสงค์
2. นางสาวจีระภา  บุญมะยา