สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งกลม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายธนากร  ชุ่มเกษร
 
1. นางสาวชุติมา  จงใจเทศ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายเจษฎากร  พังขันธ์
 
1. นางสาวชุติมา  จงใจเทศ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 45 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ใจน้อม
2. เด็กชายอาคม  พุทธจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิจักขณ์  หันชัยเนาว์
2. นางสาวณิชา  ศรีเหลือง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายกรกฤต  ดำเกลี้ยง
2. เด็กชายธนทัต   แดงทิพย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิจักขณ์  หันชัยเนาว์
2. นางสาวณิชา  ศรีเหลือง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ฤทธิ์มาร
2. เด็กชายนฤพล  ตั้งจิตร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิจักขณ์  หันชัยเนาว์
2. นางสาวณิชา  ศรีเหลือง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 54 1. เด็กชายกลิวัฒน์  บุตรอำคา
2. เด็กหญิงรัศมี  หงษ์ทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิจักขณ์  หันชัยเนาว์
2. นางสาวจีระภา  บุญมะยา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปั้นประสงค์
 
1. นางสาวธารารัตน์  วังคำ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพร  เจริญวงศ์
 
1. นางสาวธารารัตน์  วังคำ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงศศิประภา  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวธารารัตน์  วังคำ