สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 30 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ส่องแก้ว
 
1. นางอนงค์  โรงสะอาด
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชวาลา  วงค์งาม
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  ทิพย์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงอารียา  โทสวนจิต
 
1. นายบรรจง  บุญเจียม
2. นางสาวสุลัดดา  พรหมลิ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพิไล  พลรักษ์
2. เด็กหญิงอัจฉรา  เกิดทอง
3. เด็กชายเอกรัตน์  สว่างเพชร
 
1. นางภัคสกุล  มูลอุดม
2. นางสาวศศิธร  สุขแสวง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตลักษณ์  ไตร่ตรอง
2. เด็กชายธวัชชัย  จารัส
3. เด็กชายปฏิพล  ทับทิม
 
1. นายบรรจง  บุญเจียม
2. นางสาวสุลัดดา  พรหมลิ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินกฤต  นาคศรีสุข
2. เด็กชายติละกา  สมสา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุรวิทย์
 
1. นางภัคสกุล  มูลอุดม
2. นางสาวศศิธร  สุขแสวง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญากานต์  หอมชื่น
2. เด็กหญิงชนิดา  มิตตะโก
3. เด็กชายวสุพล  ไกรยะ
 
1. นางสาวศุภานัน  แพงเจริญ
2. นางสาวศศิธร  สุขแสวง
 
7 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรพงษ์  สังข์ทอง
2. เด็กชายธนายุต  เปลื้องไธสง
 
1. นางภัคสกุล  มูลอุดม
2. นางสาวศุภานัน  แพงเจริญ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรภัทร  มะปรางอ่อน
2. เด็กชายภัทรพล  พลชัยโย
 
1. นายบรรจง  บุญเจียม
2. นางสาวสุลัดดา  พรหมลิ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทรงกลด  มุ่งรักกลาง
2. เด็กชายอัครพล  หมื่นพิชิต
 
1. นางสาวศุภานัน  แพงเจริญ
2. นางสาวศศิธร  สุขแสวง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  พลอยเลิศ
2. เด็กชายภูริทัต  คงจีบ
3. เด็กหญิงรสนันท์  ขอนแก่น
4. เด็กหญิงสิราลักษณ์  ทองหล่อ
5. เด็กหญิงสุจิรา  จันทะ
 
1. นางจารุพัฒน์  หอมหวล
2. นางวรินทร์  แน่นหนา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมา  ห้วยใหญ่
2. เด็กหญิงนวรัตน์  มุทาธนกุล
3. เด็กหญิงพรพิมล  บุญมี
4. เด็กชายศักดิ์ชาย  ปิ่นอุไร
5. เด็กหญิงอมิตรฎา  สอนกลาง
 
1. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า
2. นางภัคสกุล  มูลอุดม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยา  วงษ์เงิน
 
1. นางสาวกิตติยา  สิงห์โต
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ทนงค์
 
1. นางคนึง  สายช่อฟ้า
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรวัส  พิจารณา
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  พันสีนาม
3. เด็กชายอนิลรัตน์  โพธิ์คล้าม
 
1. นางดวงดาว  เรทนู
2. นางอนงค์  โรงสะอาด
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กชายธนวิชญ์  ม่วงพวง
2. เด็กชายปุระชัย  ดีแก้ว
3. เด็กชายวรวิช  รัมมะไม
 
1. นางดวงดาว  เรทนู
2. นางวรรณา  สมพงษ์ธรรม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณภัทร  ดิสาร
 
1. นายวีรพงศ์  สายช่อฟ้า
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ทีแค
 
1. นายวัชรพล  ร่วมชาติ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงเจนจิรา  พิลา
 
1. นายวีรพงศ์  สายช่อฟ้า
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริสา  ลาภประเสริฐยิ่ง
 
1. นายวีรพงศ์  สายช่อฟ้า
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอินทิรา  ลาภประเสริฐยิ่ง
 
1. นายวีรพงศ์  สายช่อฟ้า
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก  พึ่งสมศักดิ์
 
1. นายวีรพงศ์  สายช่อฟ้า
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิตรภานุ  ณรงค์
2. เด็กชายจิรยุทธิ์  สมทิพย์
3. นางสาวจิราภรณ์  เหล่าพรหม
4. เด็กชายจีรพงษ์  สังข์ทอง
5. เด็กหญิงชลิตา  สุขสว่าง
6. เด็กชายธงไทย  ยอดจันทร์
7. เด็กชายธนชล  คำจันทร์
8. นายธนทรัพย์  สังข์เงิน
9. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สว่างเนตร
10. เด็กชายนิรันดร์รัตน์  อัฐสุวรรณ
11. นางสาวน้ำเพชร  จั่นทอง
12. เด็กชายบวรศิริศักดิ์  สีธิ
13. เด็กหญิงบุณยนุช  จุ้ยเจริญ
14. เด็กหญิงปิยรัตน์  นพอาจ
15. เด็กชายพงศ์พลิน  มีมาดี
16. เด็กหญิงพนิดา  เต่าทอง
17. เด็กหญิงพรนัชชา  แสงพวง
18. นางสาวยุพา  หนูเอี่ยม
19. นางสาววรรณรัตน์  พรหมวิสุทธิ์
20. เด็กหญิงวราภรณ์  ปิ่นอุไร
21. เด็กหญิงวิลาสินี  ทีแค
22. เด็กชายวีรภัทร  บุญชู
23. เด็กชายศักดิ์ชาย  ปิ่นอุไร
24. เด็กชายศิริชัย  คงขาว
25. เด็กชายศิลา  เข็มเงิน
26. เด็กชายศุภชัย  สุดพุ่ม
27. เด็กหญิงศุภาพร  คมขำ
28. เด็กหญิงสิตายะมาพร  ชูยิ้ม
29. นางสาวสุชาวดี  ฉัตรอินทร์
30. เด็กหญิงสุนิษา  สมบัติเจริญ
31. เด็กหญิงอนัญญา  จีนเกลี้ยง
32. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกตุแก้ว
33. เด็กหญิงอมรรัตน์  สำราญดี
34. เด็กหญิงอริสา  ลาภประเสริฐยิ่ง
35. นางสาวอินทิรา  ลาภประเสริฐยิ่ง
36. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สืบวงศ์
37. เด็กหญิงเนตรดาว  สร้อยมาลี
38. เด็กหญิงเมย์  สุวิธาร
39. เด็กหญิงเมย์ธาวดี  ย่อมไธสง
40. เด็กหญิงไพลิน  บุญเชิญ
 
1. นายวัชรพล  ร่วมชาติ
2. นายประเสริฐ  กลิ่นหอมหวล
3. นางสาวจิรนุช  บุญสิน
4. นางอาจารี  วงค์อนุ
5. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
6. นางสาวศศิธร  สุขแสวง
7. นางภัคสกุล  มูลอุดม
8. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายช่วงโชติ  ฤทธิ์จำรัส
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ปุละโก
3. เด็กชายนันทวัฒน์  บุญน้อย
4. เด็กชายรัฐวุฒิ  กัญญา
5. เด็กชายสรศักดิ์  บุญชู
6. เด็กชายอาทิตย์  ทองนาท
 
1. นายสมเกียรติ  เทพศาสตรา
2. นางอนงค์  โรงสะอาด
3. นางพรทิพย์  เทพศาสตรา
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงษ์  คนฆ้อง
2. เด็กชายวรชัย  ชาติศรี
3. เด็กชายสุรวงค์  ขัติยวิชย์
 
1. นางธนัชญา  อินบุตร
2. นางสาวกิตติยา  สิงห์โต
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงระติกานต์  ปิ่นอุไร
2. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  เปี่ยมเบี้ย
3. เด็กหญิงอริสรา  เฟื่องประยูร
 
1. นางจารุพัฒน์  หอมหวล
2. นางจิราภรณ์  นาเมืองรักษ์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายบูรพา  เข็มเพ็ชร
2. เด็กหญิงเทวลดา  คงขาว
3. เด็กชายโศพิต  พลายแก้ว
 
1. นางภัคสกุล  มูลอุดม
2. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เปลื้องไธสง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ฉิมดี
3. เด็กชายอธิป  ยอดจันทร์
 
1. นางภัคสกุล  มูลอุดม
2. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนโชติ  บุญมี
2. เด็กชายประทีป  ห้วยใหญ่
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทร์บาง
 
1. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
2. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83.8 ทอง 8 1. เด็กหญิงกรองทอง  ทองนาค
2. เด็กหญิงชลธิดา  พลอยเลิศ
3. เด็กหญิงวีรดา  ทองประเสริฐ
 
1. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
2. นางภัคสกุล  มูลอุดม
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บานชื่น
2. เด็กหญิงวรรณิดา  บัวระภา
3. เด็กหญิงเณศรา  คงมั่น
 
1. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
2. นางภัคสกุล  มูลอุดม
 
31 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงนภัสกร  คงสวัสดิ์
 
1. นางวรินทร์  แน่นหนา
 
32 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 24 1. เด็กหญิงปาณัท  สุกร
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญไสย
3. เด็กหญิงอริสา  โทสวนจิต
 
1. นางวรินทร์  แน่นหนา
2. นางบังอร  ตัณฑุลวณิชย์