สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 76 เงิน 21 1. เด็กหญิงจิณัฏศิตา  สกุลรักษ์
 
1. นางพรทิพย์  เทพศาสตรา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงธนยพร  เกนสำโรง
 
1. นางสาวณัฐฏรภัฏ  สมพงษ์ธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงรสา  ห้วยใหญ่
2. เด็กหญิงวรีภรณ์  คชราช
 
1. นางสาวณัฐฏรภัฏ  สมพงษ์ธรรม
2. นางสายทิพย์  บุญญะสัญ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 76.8 เงิน 4 1. เด็กชายธนดล  โต๊ะมุดบำรุง
2. เด็กชายปิยะพงษ์  นามนนท์
3. เด็กชายสหรัฐ  สง่างาม
 
1. นางสาวศุภานัน  แพงเจริญ
2. นางอาจารี  วงค์อนุ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  โคกกรวด
2. เด็กหญิงปภาวี  เจริญสุข
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ปทุมทอง
 
1. นายบรรจง  บุญเจียม
2. นางสาวสุลัดดา  พรหมลิ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 17 1. เด็กหญิงอรญา  สีสมพา
 
1. นางสุพัตรา  อินบุตร
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 70.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทะวงค์
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เหล็กราช
3. เด็กหญิงธนัญญา  บัวระภา
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อินทสิงห์
5. เด็กหญิงนวรัตน์  โหนแหยม
6. เด็กหญิงนัดดา  ก้านอินทร์
7. เด็กหญิงนิฌาดา  ลางคุลเสน
8. เด็กหญิงปฐมวดี  เวินมาหา
9. เด็กหญิงปนัดดา  ปะนะรัตน์
10. เด็กหญิงพรพรรณ  ดวงศิลป์
11. เด็กหญิงฟ้า  คำกิ่ง
12. เด็กหญิงวรรณิศา  ศรีเหรา
13. เด็กหญิงศิริฉัตร  รัตนพิทักษ์
14. เด็กชายสุรินทร์  ทรัพย์ประเสริฐ
15. เด็กหญิงสุอาพร  คมขำ
 
1. นางอาจารี  วงค์อนุ
2. นายวัชรพล  ร่วมชาติ
3. นายวรวิทย์  แจ่มใส
4. นางสาวศุภานัน  แพงเจริญ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  ซุยเสนา
2. เด็กหญิงฐิดารัตน์  ศรีวัตร
 
1. นายวีรพงศ์  สายช่อฟ้า
2. นางคนึง  สายช่อฟ้า
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงอรอนงค์  มูลเพ็ชร
 
1. นางผึ้งผกา  จันทร์ต๊ะยศ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายศุภวิทย์  มูลคร
 
1. นางผึ้งผกา  จันทร์ต๊ะยศ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายปณิธี  บุญทะวงษ์
 
1. นางผึ้งผกา  จันทร์ต๊ะยศ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษฎา  จาริยพานิช
2. เด็กชายทินกร  สุพันธมาศ
3. เด็กชายเสาร์  สดสี
 
1. นางผึ้งผกา  จันทร์ต๊ะยศ
2. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74.5 เงิน 25 1. เด็กหญิงอภิชญา  สีเทา
 
1. นายวีรพงศ์  สายช่อฟ้า
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 74 เงิน 20 1. เด็กหญิงกสิณา  ผ่านด่าน
 
1. นายบรรจง  บุญเจียม
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงศุราภรณ์  ทองคำสุข
 
1. นางนิศานาถ  คงแคล้ว
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงพฤกษา  พุทธิวัย
2. เด็กหญิงศุภนิดา  เวสสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  สายปิยพันธุ์
 
1. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
2. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิดา  หอมชื่น
2. เด็กหญิงทิพปภา  คงมั่น
3. เด็กชายวัชรพงษ์  โล่ห์คำ
 
1. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
2. นางภัคสกุล  มูลอุดม
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงชดานนท์  วิเนตร
2. เด็กหญิงดัชนี  ต้นจันทร์
3. เด็กหญิงวารุณี  อิ่มทอง
 
1. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
2. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า