สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุภัสสร  จำปา
 
1. นางผึ้งผกา  จันทร์ต๊ะยศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงสุณิสา  แจ่มใส
 
1. นางจิราภรณ์  จันทร์อยู่
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ชัยชุมตัน
 
1. นางสายทิพย์  บุญญะสัญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงชวาลา  วงค์งาม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จงทวี
 
1. นางสาวณัฐฏรภัฏ  สมพงษ์ธรรม
2. นางสายทิพย์  บุญญะสัญ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายณวิทยา  เข็มเงิน
2. เด็กชายสิทธิชัย  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวศุภานัน  แพงเจริญ
2. นางอาจารี  วงค์อนุ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุญชู
2. เด็กหญิงสุธีรา  ผันผ่อน
3. นางสาวอาทิตยา  ทนงค์
 
1. นางสาวศศิธร  สุขแสวง
2. นางสายพิณ  มูลอุดม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกชกร  ถือซื่อ
2. เด็กหญิงจิตติญา  บุญมี
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ต่างตาดทอง
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริมาก
5. เด็กหญิงอลีนา  โทสวนจิต
 
1. นางสาวจินตนา  อุทนานิก
2. นางวรินทร์  แน่นหนา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงสุมิตรา  เพิ่มรัตน์
 
1. นางดวงดาว  เรทนู
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  ยศสุรินทร์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  บุญยิ่ง
 
1. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
2. นางผึ้งผกา  จันทร์ต๊ะยศ
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 68.3 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกอไก่  บ้านทุ่งคา
2. เด็กหญิงขอไข่  บ้านทุ่งคา
3. เด็กหญิงงองู  บ้านทุ่งคา
4. เด็กหญิงจอจาน  บ้านทุ่งคา
5. เด็กหญิงจิราพัชร  วงค์เจริญ
6. เด็กหญิงชนภัทร  นันปวน
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พันสิทธิ์
8. เด็กหญิงนารีทิพย์  อินทสิงห์
9. เด็กหญิงประกายแก้ว  ชำนาญกิจ
10. เด็กหญิงมนต์นภา  ห้วยใหญ่
11. เด็กหญิงศรัณยา  นาคคงคำ
12. เด็กหญิงสาวิตรี  ส่งหล้า
 
1. นางสาวกิตติยา  สิงห์โต
2. นางสุพัตรา  อินบุตร
3. นางวรินทร์  แน่นหนา
4. นางสาวจินตนา  อุทยานิก
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงเขมมิกา  นิยมผล
 
1. นายบรรจง  บุญเจียม
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุทธิสา  หมั่นทำ
 
1. นางผึ้งผกา  จันทร์ต๊ะยศ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนุจนาฎ  เหลาทอง
2. เด็กหญิงพิมพิไล  พลรักษ์
 
1. นางนิศานาถ  คงแคล้ว
2. นางผึ้งผกา  จันทร์ต๊ะยศ
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 7 1. เด็กชายณวิทยา  เข็มเงิน
2. เด็กชายสิทธิชัย  ดวงจันทร์
 
1. นายวัชรพล  ร่วมชาติ
2. นางอาจารี  วงศ์อนุ
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 61 ทองแดง 58 1. เด็กหญิงญาณิศา  สร้างการนอก
2. เด็กหญิงวริศรา  เชยสุนทร
3. เด็กชายศุภวิชญ์  บุญไสย
 
1. นางวรินทร์  แน่นหนา
2. นางบังอร  ตัณฑุลวณิชย์