สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 63 1. เด็กหญิงทิฐินันท์  แย้มศิริ
 
1. นางสายทิพย์  บุญญะสัญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายธีรเดช  เกื้อมา
 
1. นายสิทธิพร  อังคณาวิศัลย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนิพาดา  จัดละ
 
1. นางสาวศุภานัน  แพงเจริญ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 18 1. นายสุทิวา  ส่งหล้า
 
1. นายสิทธิพร  อังคณาวิศัลย์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายสมชาย  อ้วนสะอาด
 
1. นางอาจารี  วงค์อนุ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงมินญาดา  กิตติประมวลกุล
2. เด็กหญิงรัชนาท  ปานใจ
3. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวสุลัดดา  พรหมลิ
2. นายบรรจง  บุญเจียม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายธนัชชา  คงขาว
2. เด็กชายวิทวัส  เส็มโสะ
 
1. นางพรทิพย์  เทพศาสตรา
2. นายสมเกียรติ  เทพศาสตรา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายดนัย  สุขเลิศ
2. เด็กชายโศภณ  พลายแก้ว
 
1. นางสาวศุภานัน  แพงเจริญ
2. นางสายทิพย์  บุญญะสัญ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายอมรเทพ  จิราพงษ์
2. เด็กชายเดชาธร  นิลโนรี
 
1. นางสาวศุภานัน  แพงเจริญ
2. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายภานุพงศ์  เพชรรัตน์
2. เด็กชายยุธวิชัย  ถิ่นทับไทย
 
1. นางสายพิณ  มูลอุดม
2. นางสาวศุภานัน  แพงเจริญ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงอรทัย  เกื้อกูล
 
1. นางผึ้งผกา  จันทร์ต๊ะยศ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  จิตรัมย์
 
1. นายวีรพงศ์  สายช่อฟ้า
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พันธ์ผลิ
 
1. นายบรรจง  บุญเจียม
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงศศิพร  สายโยธา
 
1. นางสุพิชญ์นันท์  เจริญวงษ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปนิษา  ผลไม้
 
1. นางนิศานาถ  คงแคล้ว
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  เขียวขำ
 
1. นางผึ้งผกา  จันทร์ต๊ะยศ