สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 76 เงิน 21 1. เด็กหญิงจิณัฏศิตา  สกุลรักษ์
 
1. นางพรทิพย์  เทพศาสตรา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 63 1. เด็กหญิงทิฐินันท์  แย้มศิริ
 
1. นางสายทิพย์  บุญญะสัญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุภัสสร  จำปา
 
1. นางผึ้งผกา  จันทร์ต๊ะยศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงสุณิสา  แจ่มใส
 
1. นางจิราภรณ์  จันทร์อยู่
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ชัยชุมตัน
 
1. นางสายทิพย์  บุญญะสัญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงธนยพร  เกนสำโรง
 
1. นางสาวณัฐฏรภัฏ  สมพงษ์ธรรม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 30 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ส่องแก้ว
 
1. นางอนงค์  โรงสะอาด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงชวาลา  วงค์งาม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จงทวี
 
1. นางสาวณัฐฏรภัฏ  สมพงษ์ธรรม
2. นางสายทิพย์  บุญญะสัญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงรสา  ห้วยใหญ่
2. เด็กหญิงวรีภรณ์  คชราช
 
1. นางสาวณัฐฏรภัฏ  สมพงษ์ธรรม
2. นางสายทิพย์  บุญญะสัญ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายธีรเดช  เกื้อมา
 
1. นายสิทธิพร  อังคณาวิศัลย์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนิพาดา  จัดละ
 
1. นางสาวศุภานัน  แพงเจริญ
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 76.8 เงิน 4 1. เด็กชายธนดล  โต๊ะมุดบำรุง
2. เด็กชายปิยะพงษ์  นามนนท์
3. เด็กชายสหรัฐ  สง่างาม
 
1. นางสาวศุภานัน  แพงเจริญ
2. นางอาจารี  วงค์อนุ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายณวิทยา  เข็มเงิน
2. เด็กชายสิทธิชัย  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวศุภานัน  แพงเจริญ
2. นางอาจารี  วงค์อนุ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 18 1. นายสุทิวา  ส่งหล้า
 
1. นายสิทธิพร  อังคณาวิศัลย์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายสมชาย  อ้วนสะอาด
 
1. นางอาจารี  วงค์อนุ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงมินญาดา  กิตติประมวลกุล
2. เด็กหญิงรัชนาท  ปานใจ
3. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวสุลัดดา  พรหมลิ
2. นายบรรจง  บุญเจียม
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุญชู
2. เด็กหญิงสุธีรา  ผันผ่อน
3. นางสาวอาทิตยา  ทนงค์
 
1. นางสาวศศิธร  สุขแสวง
2. นางสายพิณ  มูลอุดม
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชวาลา  วงค์งาม
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  ทิพย์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงอารียา  โทสวนจิต
 
1. นายบรรจง  บุญเจียม
2. นางสาวสุลัดดา  พรหมลิ
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพิไล  พลรักษ์
2. เด็กหญิงอัจฉรา  เกิดทอง
3. เด็กชายเอกรัตน์  สว่างเพชร
 
1. นางภัคสกุล  มูลอุดม
2. นางสาวศศิธร  สุขแสวง
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตลักษณ์  ไตร่ตรอง
2. เด็กชายธวัชชัย  จารัส
3. เด็กชายปฏิพล  ทับทิม
 
1. นายบรรจง  บุญเจียม
2. นางสาวสุลัดดา  พรหมลิ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินกฤต  นาคศรีสุข
2. เด็กชายติละกา  สมสา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุรวิทย์
 
1. นางภัคสกุล  มูลอุดม
2. นางสาวศศิธร  สุขแสวง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  โคกกรวด
2. เด็กหญิงปภาวี  เจริญสุข
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ปทุมทอง
 
1. นายบรรจง  บุญเจียม
2. นางสาวสุลัดดา  พรหมลิ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญากานต์  หอมชื่น
2. เด็กหญิงชนิดา  มิตตะโก
3. เด็กชายวสุพล  ไกรยะ
 
1. นางสาวศุภานัน  แพงเจริญ
2. นางสาวศศิธร  สุขแสวง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรพงษ์  สังข์ทอง
2. เด็กชายธนายุต  เปลื้องไธสง
 
1. นางภัคสกุล  มูลอุดม
2. นางสาวศุภานัน  แพงเจริญ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรภัทร  มะปรางอ่อน
2. เด็กชายภัทรพล  พลชัยโย
 
1. นายบรรจง  บุญเจียม
2. นางสาวสุลัดดา  พรหมลิ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายธนัชชา  คงขาว
2. เด็กชายวิทวัส  เส็มโสะ
 
1. นางพรทิพย์  เทพศาสตรา
2. นายสมเกียรติ  เทพศาสตรา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายดนัย  สุขเลิศ
2. เด็กชายโศภณ  พลายแก้ว
 
1. นางสาวศุภานัน  แพงเจริญ
2. นางสายทิพย์  บุญญะสัญ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายอมรเทพ  จิราพงษ์
2. เด็กชายเดชาธร  นิลโนรี
 
1. นางสาวศุภานัน  แพงเจริญ
2. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายภานุพงศ์  เพชรรัตน์
2. เด็กชายยุธวิชัย  ถิ่นทับไทย
 
1. นางสายพิณ  มูลอุดม
2. นางสาวศุภานัน  แพงเจริญ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทรงกลด  มุ่งรักกลาง
2. เด็กชายอัครพล  หมื่นพิชิต
 
1. นางสาวศุภานัน  แพงเจริญ
2. นางสาวศศิธร  สุขแสวง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  พลอยเลิศ
2. เด็กชายภูริทัต  คงจีบ
3. เด็กหญิงรสนันท์  ขอนแก่น
4. เด็กหญิงสิราลักษณ์  ทองหล่อ
5. เด็กหญิงสุจิรา  จันทะ
 
1. นางจารุพัฒน์  หอมหวล
2. นางวรินทร์  แน่นหนา
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกชกร  ถือซื่อ
2. เด็กหญิงจิตติญา  บุญมี
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ต่างตาดทอง
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริมาก
5. เด็กหญิงอลีนา  โทสวนจิต
 
1. นางสาวจินตนา  อุทนานิก
2. นางวรินทร์  แน่นหนา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมา  ห้วยใหญ่
2. เด็กหญิงนวรัตน์  มุทาธนกุล
3. เด็กหญิงพรพิมล  บุญมี
4. เด็กชายศักดิ์ชาย  ปิ่นอุไร
5. เด็กหญิงอมิตรฎา  สอนกลาง
 
1. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า
2. นางภัคสกุล  มูลอุดม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 17 1. เด็กหญิงอรญา  สีสมพา
 
1. นางสุพัตรา  อินบุตร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยา  วงษ์เงิน
 
1. นางสาวกิตติยา  สิงห์โต
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ทนงค์
 
1. นางคนึง  สายช่อฟ้า
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 70.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทะวงค์
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เหล็กราช
3. เด็กหญิงธนัญญา  บัวระภา
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อินทสิงห์
5. เด็กหญิงนวรัตน์  โหนแหยม
6. เด็กหญิงนัดดา  ก้านอินทร์
7. เด็กหญิงนิฌาดา  ลางคุลเสน
8. เด็กหญิงปฐมวดี  เวินมาหา
9. เด็กหญิงปนัดดา  ปะนะรัตน์
10. เด็กหญิงพรพรรณ  ดวงศิลป์
11. เด็กหญิงฟ้า  คำกิ่ง
12. เด็กหญิงวรรณิศา  ศรีเหรา
13. เด็กหญิงศิริฉัตร  รัตนพิทักษ์
14. เด็กชายสุรินทร์  ทรัพย์ประเสริฐ
15. เด็กหญิงสุอาพร  คมขำ
 
1. นางอาจารี  วงค์อนุ
2. นายวัชรพล  ร่วมชาติ
3. นายวรวิทย์  แจ่มใส
4. นางสาวศุภานัน  แพงเจริญ
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  ซุยเสนา
2. เด็กหญิงฐิดารัตน์  ศรีวัตร
 
1. นายวีรพงศ์  สายช่อฟ้า
2. นางคนึง  สายช่อฟ้า
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงสุมิตรา  เพิ่มรัตน์
 
1. นางดวงดาว  เรทนู
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงอรทัย  เกื้อกูล
 
1. นางผึ้งผกา  จันทร์ต๊ะยศ
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงอรอนงค์  มูลเพ็ชร
 
1. นางผึ้งผกา  จันทร์ต๊ะยศ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายศุภวิทย์  มูลคร
 
1. นางผึ้งผกา  จันทร์ต๊ะยศ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  ยศสุรินทร์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  บุญยิ่ง
 
1. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
2. นางผึ้งผกา  จันทร์ต๊ะยศ
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายปณิธี  บุญทะวงษ์
 
1. นางผึ้งผกา  จันทร์ต๊ะยศ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรวัส  พิจารณา
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  พันสีนาม
3. เด็กชายอนิลรัตน์  โพธิ์คล้าม
 
1. นางดวงดาว  เรทนู
2. นางอนงค์  โรงสะอาด
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กชายธนวิชญ์  ม่วงพวง
2. เด็กชายปุระชัย  ดีแก้ว
3. เด็กชายวรวิช  รัมมะไม
 
1. นางดวงดาว  เรทนู
2. นางวรรณา  สมพงษ์ธรรม
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษฎา  จาริยพานิช
2. เด็กชายทินกร  สุพันธมาศ
3. เด็กชายเสาร์  สดสี
 
1. นางผึ้งผกา  จันทร์ต๊ะยศ
2. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณภัทร  ดิสาร
 
1. นายวีรพงศ์  สายช่อฟ้า
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ทีแค
 
1. นายวัชรพล  ร่วมชาติ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74.5 เงิน 25 1. เด็กหญิงอภิชญา  สีเทา
 
1. นายวีรพงศ์  สายช่อฟ้า
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงเจนจิรา  พิลา
 
1. นายวีรพงศ์  สายช่อฟ้า
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริสา  ลาภประเสริฐยิ่ง
 
1. นายวีรพงศ์  สายช่อฟ้า
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  จิตรัมย์
 
1. นายวีรพงศ์  สายช่อฟ้า
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอินทิรา  ลาภประเสริฐยิ่ง
 
1. นายวีรพงศ์  สายช่อฟ้า
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก  พึ่งสมศักดิ์
 
1. นายวีรพงศ์  สายช่อฟ้า
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิตรภานุ  ณรงค์
2. เด็กชายจิรยุทธิ์  สมทิพย์
3. นางสาวจิราภรณ์  เหล่าพรหม
4. เด็กชายจีรพงษ์  สังข์ทอง
5. เด็กหญิงชลิตา  สุขสว่าง
6. เด็กชายธงไทย  ยอดจันทร์
7. เด็กชายธนชล  คำจันทร์
8. นายธนทรัพย์  สังข์เงิน
9. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สว่างเนตร
10. เด็กชายนิรันดร์รัตน์  อัฐสุวรรณ
11. นางสาวน้ำเพชร  จั่นทอง
12. เด็กชายบวรศิริศักดิ์  สีธิ
13. เด็กหญิงบุณยนุช  จุ้ยเจริญ
14. เด็กหญิงปิยรัตน์  นพอาจ
15. เด็กชายพงศ์พลิน  มีมาดี
16. เด็กหญิงพนิดา  เต่าทอง
17. เด็กหญิงพรนัชชา  แสงพวง
18. นางสาวยุพา  หนูเอี่ยม
19. นางสาววรรณรัตน์  พรหมวิสุทธิ์
20. เด็กหญิงวราภรณ์  ปิ่นอุไร
21. เด็กหญิงวิลาสินี  ทีแค
22. เด็กชายวีรภัทร  บุญชู
23. เด็กชายศักดิ์ชาย  ปิ่นอุไร
24. เด็กชายศิริชัย  คงขาว
25. เด็กชายศิลา  เข็มเงิน
26. เด็กชายศุภชัย  สุดพุ่ม
27. เด็กหญิงศุภาพร  คมขำ
28. เด็กหญิงสิตายะมาพร  ชูยิ้ม
29. นางสาวสุชาวดี  ฉัตรอินทร์
30. เด็กหญิงสุนิษา  สมบัติเจริญ
31. เด็กหญิงอนัญญา  จีนเกลี้ยง
32. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกตุแก้ว
33. เด็กหญิงอมรรัตน์  สำราญดี
34. เด็กหญิงอริสา  ลาภประเสริฐยิ่ง
35. นางสาวอินทิรา  ลาภประเสริฐยิ่ง
36. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สืบวงศ์
37. เด็กหญิงเนตรดาว  สร้อยมาลี
38. เด็กหญิงเมย์  สุวิธาร
39. เด็กหญิงเมย์ธาวดี  ย่อมไธสง
40. เด็กหญิงไพลิน  บุญเชิญ
 
1. นายวัชรพล  ร่วมชาติ
2. นายประเสริฐ  กลิ่นหอมหวล
3. นางสาวจิรนุช  บุญสิน
4. นางอาจารี  วงค์อนุ
5. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
6. นางสาวศศิธร  สุขแสวง
7. นางภัคสกุล  มูลอุดม
8. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 68.3 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกอไก่  บ้านทุ่งคา
2. เด็กหญิงขอไข่  บ้านทุ่งคา
3. เด็กหญิงงองู  บ้านทุ่งคา
4. เด็กหญิงจอจาน  บ้านทุ่งคา
5. เด็กหญิงจิราพัชร  วงค์เจริญ
6. เด็กหญิงชนภัทร  นันปวน
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พันสิทธิ์
8. เด็กหญิงนารีทิพย์  อินทสิงห์
9. เด็กหญิงประกายแก้ว  ชำนาญกิจ
10. เด็กหญิงมนต์นภา  ห้วยใหญ่
11. เด็กหญิงศรัณยา  นาคคงคำ
12. เด็กหญิงสาวิตรี  ส่งหล้า
 
1. นางสาวกิตติยา  สิงห์โต
2. นางสุพัตรา  อินบุตร
3. นางวรินทร์  แน่นหนา
4. นางสาวจินตนา  อุทยานิก
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 74 เงิน 20 1. เด็กหญิงกสิณา  ผ่านด่าน
 
1. นายบรรจง  บุญเจียม
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงศุราภรณ์  ทองคำสุข
 
1. นางนิศานาถ  คงแคล้ว
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พันธ์ผลิ
 
1. นายบรรจง  บุญเจียม
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงศศิพร  สายโยธา
 
1. นางสุพิชญ์นันท์  เจริญวงษ์
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปนิษา  ผลไม้
 
1. นางนิศานาถ  คงแคล้ว
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงเขมมิกา  นิยมผล
 
1. นายบรรจง  บุญเจียม
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุทธิสา  หมั่นทำ
 
1. นางผึ้งผกา  จันทร์ต๊ะยศ
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  เขียวขำ
 
1. นางผึ้งผกา  จันทร์ต๊ะยศ
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนุจนาฎ  เหลาทอง
2. เด็กหญิงพิมพิไล  พลรักษ์
 
1. นางนิศานาถ  คงแคล้ว
2. นางผึ้งผกา  จันทร์ต๊ะยศ
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายช่วงโชติ  ฤทธิ์จำรัส
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ปุละโก
3. เด็กชายนันทวัฒน์  บุญน้อย
4. เด็กชายรัฐวุฒิ  กัญญา
5. เด็กชายสรศักดิ์  บุญชู
6. เด็กชายอาทิตย์  ทองนาท
 
1. นายสมเกียรติ  เทพศาสตรา
2. นางอนงค์  โรงสะอาด
3. นางพรทิพย์  เทพศาสตรา
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงชญากานต์  หอมชื่น
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เนินไกล
 
1. นางนิศานาถ  คงแคล้ว
2. นางผึ้งผกา  จันทร์ต๊ะยศ
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงทิฐินันท์  แย้มศิริ
2. เด็กหญิงรัชนาท  ปานใจ
 
1. นายบรรจง  บุญเจียม
2. นางสุพิชญ์นันท์  เจริญวงษ์
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายวรพล  ปัญญามณี
2. เด็กชายอนนต์  บุญประกอบ
 
1. นางสาวศุภานัน  แพงเจริญ
2. นางอาจารี  วงค์อนุ
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงอริสรา  เฟื่องประยูร
2. เด็กชายโศภณ  พลายแก้ว
 
1. นายบรรจง  บุญเจียม
2. นางจิราภรณ์  นาเมืองรักษ์
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงทักษพร  เมืองคง
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  มะณี
 
1. นางสาวณัฐฏรภัฏ  สมพงษ์ธรรม
2. นางสายทิพย์  บุญญะสัญ
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงพรพิมล  บุญมี
 
1. นางสาวศุภานัน  แพงเจริญ
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 7 1. เด็กชายณวิทยา  เข็มเงิน
2. เด็กชายสิทธิชัย  ดวงจันทร์
 
1. นายวัชรพล  ร่วมชาติ
2. นางอาจารี  วงศ์อนุ
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงษ์  คนฆ้อง
2. เด็กชายวรชัย  ชาติศรี
3. เด็กชายสุรวงค์  ขัติยวิชย์
 
1. นางธนัชญา  อินบุตร
2. นางสาวกิตติยา  สิงห์โต
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงระติกานต์  ปิ่นอุไร
2. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  เปี่ยมเบี้ย
3. เด็กหญิงอริสรา  เฟื่องประยูร
 
1. นางจารุพัฒน์  หอมหวล
2. นางจิราภรณ์  นาเมืองรักษ์
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายบูรพา  เข็มเพ็ชร
2. เด็กหญิงเทวลดา  คงขาว
3. เด็กชายโศพิต  พลายแก้ว
 
1. นางภัคสกุล  มูลอุดม
2. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจศิตา  สีสมพา
2. เด็กหญิงชนานา  เต่าทอง
3. เด็กหญิงสาลินี  ศิริมาก
 
1. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า
2. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เปลื้องไธสง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ฉิมดี
3. เด็กชายอธิป  ยอดจันทร์
 
1. นางภัคสกุล  มูลอุดม
2. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนโชติ  บุญมี
2. เด็กชายประทีป  ห้วยใหญ่
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทร์บาง
 
1. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
2. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงพฤกษา  พุทธิวัย
2. เด็กหญิงศุภนิดา  เวสสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  สายปิยพันธุ์
 
1. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
2. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83.8 ทอง 8 1. เด็กหญิงกรองทอง  ทองนาค
2. เด็กหญิงชลธิดา  พลอยเลิศ
3. เด็กหญิงวีรดา  ทองประเสริฐ
 
1. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
2. นางภัคสกุล  มูลอุดม
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิดา  หอมชื่น
2. เด็กหญิงทิพปภา  คงมั่น
3. เด็กชายวัชรพงษ์  โล่ห์คำ
 
1. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
2. นางภัคสกุล  มูลอุดม
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงชดานนท์  วิเนตร
2. เด็กหญิงดัชนี  ต้นจันทร์
3. เด็กหญิงวารุณี  อิ่มทอง
 
1. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
2. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บานชื่น
2. เด็กหญิงวรรณิดา  บัวระภา
3. เด็กหญิงเณศรา  คงมั่น
 
1. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
2. นางภัคสกุล  มูลอุดม
 
86 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงนภัสกร  คงสวัสดิ์
 
1. นางวรินทร์  แน่นหนา
 
87 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 61 ทองแดง 58 1. เด็กหญิงญาณิศา  สร้างการนอก
2. เด็กหญิงวริศรา  เชยสุนทร
3. เด็กชายศุภวิชญ์  บุญไสย
 
1. นางวรินทร์  แน่นหนา
2. นางบังอร  ตัณฑุลวณิชย์
 
88 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 24 1. เด็กหญิงปาณัท  สุกร
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญไสย
3. เด็กหญิงอริสา  โทสวนจิต
 
1. นางวรินทร์  แน่นหนา
2. นางบังอร  ตัณฑุลวณิชย์
 
89 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงอริสรา  โทสวนจิต
 
1. นางบังอร  ตัณฑุลวณิชย์