สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงษ์  คนฆ้อง
2. เด็กชายวรชัย  ชาติศรี
3. เด็กชายสุรวงค์  ขัติยวิชย์
 
1. นางธนัชญา  อินบุตร
2. นางสาวกิตติยา  สิงห์โต
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงระติกานต์  ปิ่นอุไร
2. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  เปี่ยมเบี้ย
3. เด็กหญิงอริสรา  เฟื่องประยูร
 
1. นางจารุพัฒน์  หอมหวล
2. นางจิราภรณ์  นาเมืองรักษ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายบูรพา  เข็มเพ็ชร
2. เด็กหญิงเทวลดา  คงขาว
3. เด็กชายโศพิต  พลายแก้ว
 
1. นางภัคสกุล  มูลอุดม
2. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจศิตา  สีสมพา
2. เด็กหญิงชนานา  เต่าทอง
3. เด็กหญิงสาลินี  ศิริมาก
 
1. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า
2. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เปลื้องไธสง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ฉิมดี
3. เด็กชายอธิป  ยอดจันทร์
 
1. นางภัคสกุล  มูลอุดม
2. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนโชติ  บุญมี
2. เด็กชายประทีป  ห้วยใหญ่
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทร์บาง
 
1. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
2. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงพฤกษา  พุทธิวัย
2. เด็กหญิงศุภนิดา  เวสสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  สายปิยพันธุ์
 
1. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
2. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83.8 ทอง 8 1. เด็กหญิงกรองทอง  ทองนาค
2. เด็กหญิงชลธิดา  พลอยเลิศ
3. เด็กหญิงวีรดา  ทองประเสริฐ
 
1. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
2. นางภัคสกุล  มูลอุดม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิดา  หอมชื่น
2. เด็กหญิงทิพปภา  คงมั่น
3. เด็กชายวัชรพงษ์  โล่ห์คำ
 
1. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
2. นางภัคสกุล  มูลอุดม
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงชดานนท์  วิเนตร
2. เด็กหญิงดัชนี  ต้นจันทร์
3. เด็กหญิงวารุณี  อิ่มทอง
 
1. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
2. นางสุดาญา  สายช่อฟ้า
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บานชื่น
2. เด็กหญิงวรรณิดา  บัวระภา
3. เด็กหญิงเณศรา  คงมั่น
 
1. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
2. นางภัคสกุล  มูลอุดม