สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชรีพร  เรืองเดช
2. เด็กชายพิษณุ  ทับทิม
3. เด็กหญิงอทิตยา  พุ่มสุวรรณ
 
1. นางสาวนริศรา  แพงมา
2. นางสาวนิลวรรณ  โยชะนัง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กชายปริญญา  ทองสวัสดิ์
 
1. นายลิ้ม  สนทอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  มะปรางอ่อน
 
1. นายลิ้ม  สนทอง
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  กุมพันธ์
2. เด็กหญิงสโรชา  อร่ามศรี
 
1. นางสาวนริศรา  แพงมา
2. นางสาวนิลวรรณ  โยชะนัง
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงกสิณา  เจริญคลัง
2. เด็กหญิงนฤภร  บุญจวง
 
1. นางสาวนริศรา  แพงมา
2. นางสาวนิลวรรณ  โยชะนัง