สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 73 1. เด็กหญิงอาฑิราภรณ์  ทับทิม
 
1. นางสาวประเทือง  รอดหริ่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงนราวรรณ  ทองมา
 
1. นางสาวประเทือง  รอดหริ่ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 58 1. เด็กหญิงชาลิสา  ประเสริฐล้ำ
 
1. นางสาวประเทือง  รอดหริ่ง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงพีชญา  เพ็งพันธุ์
 
1. นางจิณห์จุฑา  ศิริเวชบุรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 64 ทองแดง 39 1. เด็กชายพงศพัศ  ตั้งตรงจิตร
 
1. นางจิณห์จุฑา  ศิริเวชบุรี
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสโรชา  มะริด
2. เด็กหญิงอาภัสรา  เจริญคลัง
 
1. นางสาวนริศรา  แพงมา
2. นางสาวนิลวรรณ  โยชะนัง
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 68 ทองแดง 63 1. เด็กหญิงพรพนา  อ่อนปุย
 
1. นางสาววีรนุช  แสงกระจ่าง