สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 70 1. เด็กหญิงนันทวัน  ราษฎรดี
 
1. นางสาวประเทือง  รอดหริ่ง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 39 1. เด็กชายจักรดุลย์  มะปรางอ่อน
 
1. นางสาวสุรัตน์  ปิยะปราโมทย์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อ่อนปุย
 
1. นางสาววีรนุช  แสงกระจ่าง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายเจษฎากร  จำปากุน
 
1. นายลิ้ม  สนทอง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 45 1. เด็กชายจักรพงศ์  วิจิตร
 
1. นางสาวดรัณภัทร  ชาวสวน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนาธิป  จันทร์รัตน์
 
1. นางสาวดรัณภัทร  ชาวสวน
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 12 เข้าร่วม 73 1. เด็กหญิงศรัญญา  ซวงอ้วน
2. เด็กหญิงสุจิตรา  มะปรางอ่อน
3. เด็กหญิงแพรวา  มีทรัพย์
 
1. นางสาววีรนุช  แสงกระจ่าง