สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 73 1. เด็กหญิงอาฑิราภรณ์  ทับทิม
 
1. นางสาวประเทือง  รอดหริ่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 70 1. เด็กหญิงนันทวัน  ราษฎรดี
 
1. นางสาวประเทือง  รอดหริ่ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงนราวรรณ  ทองมา
 
1. นางสาวประเทือง  รอดหริ่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 58 1. เด็กหญิงชาลิสา  ประเสริฐล้ำ
 
1. นางสาวประเทือง  รอดหริ่ง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 39 1. เด็กชายจักรดุลย์  มะปรางอ่อน
 
1. นางสาวสุรัตน์  ปิยะปราโมทย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชรีพร  เรืองเดช
2. เด็กชายพิษณุ  ทับทิม
3. เด็กหญิงอทิตยา  พุ่มสุวรรณ
 
1. นางสาวนริศรา  แพงมา
2. นางสาวนิลวรรณ  โยชะนัง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงพีชญา  เพ็งพันธุ์
 
1. นางจิณห์จุฑา  ศิริเวชบุรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 64 ทองแดง 39 1. เด็กชายพงศพัศ  ตั้งตรงจิตร
 
1. นางจิณห์จุฑา  ศิริเวชบุรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อ่อนปุย
 
1. นางสาววีรนุช  แสงกระจ่าง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กชายปริญญา  ทองสวัสดิ์
 
1. นายลิ้ม  สนทอง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัญญาพร  เจนสมุทร
 
1. นายลิ้ม  สนทอง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  มะปรางอ่อน
 
1. นายลิ้ม  สนทอง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายเจษฎากร  จำปากุน
 
1. นายลิ้ม  สนทอง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 45 1. เด็กชายจักรพงศ์  วิจิตร
 
1. นางสาวดรัณภัทร  ชาวสวน
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนาธิป  จันทร์รัตน์
 
1. นางสาวดรัณภัทร  ชาวสวน
 
16 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  กุมพันธ์
2. เด็กหญิงสโรชา  อร่ามศรี
 
1. นางสาวนริศรา  แพงมา
2. นางสาวนิลวรรณ  โยชะนัง
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสโรชา  มะริด
2. เด็กหญิงอาภัสรา  เจริญคลัง
 
1. นางสาวนริศรา  แพงมา
2. นางสาวนิลวรรณ  โยชะนัง
 
18 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงกสิณา  เจริญคลัง
2. เด็กหญิงนฤภร  บุญจวง
 
1. นางสาวนริศรา  แพงมา
2. นางสาวนิลวรรณ  โยชะนัง
 
19 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 12 เข้าร่วม 73 1. เด็กหญิงศรัญญา  ซวงอ้วน
2. เด็กหญิงสุจิตรา  มะปรางอ่อน
3. เด็กหญิงแพรวา  มีทรัพย์
 
1. นางสาววีรนุช  แสงกระจ่าง
 
20 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 68 ทองแดง 63 1. เด็กหญิงพรพนา  อ่อนปุย
 
1. นางสาววีรนุช  แสงกระจ่าง