สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนอก สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 68.25 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงกนกพร  พูลผล
 
1. นางอรนุช  สุวรรณเพชร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงวิรัญชญา  บุญแต่ง
 
1. นางสาวสุปรีณา  พรหมกัลป์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กชายภัทรพล  วงศ์วิศิษฎ์ชัย
 
1. นางอุบล  แก้วนาโอ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 45 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นิ่มอนันต์
 
1. นางอุบล  แก้วนาโอ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงชญาดา  ห้วยใหญ่
 
1. นางอุบล  แก้วนาโอ