สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนอก สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 79 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นิ่มอนันต์
 
1. นางสาวสุปรีณา  พรหมกัลป์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 9 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงศุภิสรา  เรดวัฒน์
 
1. นางณิชาพัฒน์  เพ็ญ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายพิชิตนันท์  อโคตมี
 
1. นางณิชาพัฒน์  เพ็ญ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 59.66 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงวริษฐา  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  บุญประกอบ
 
1. นางอุบล  แก้วนาโอ
2. นางนาวียา  ศิริพันทะ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปวริศา  จงดี
2. เด็กชายไผ่  สีทอง
 
1. นางวันเพ็ญ  ดีรัศมี
2. นางดารณี  กีรติปกรณ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายปานัท  พิศิษฐ์อรรถการ
 
1. นางอุบล  แก้วนาโอ
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 58 เข้าร่วม 69 1. เด็กหญิงจันทัปปภา  บุญกุฏ
2. เด็กหญิงศศินิภา  คำสิทธิ์
3. เด็กหญิงอริสา  พิณแพทย์
 
1. นางณิชาพัฒน์  เพ็ญ
2. นางเยาวลักษณ์  ฆ้องประเสริฐ