สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนอก สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 27 1. เด็กหญิงมารียา  ผึ้งทัศน์
 
1. นางสาวสุปรีณา  พรหมกัลป์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 79 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นิ่มอนันต์
 
1. นางสาวสุปรีณา  พรหมกัลป์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 9 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงศุภิสรา  เรดวัฒน์
 
1. นางณิชาพัฒน์  เพ็ญ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายพิชิตนันท์  อโคตมี
 
1. นางณิชาพัฒน์  เพ็ญ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 68.25 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงกนกพร  พูลผล
 
1. นางอรนุช  สุวรรณเพชร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 59.66 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงวริษฐา  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  บุญประกอบ
 
1. นางอุบล  แก้วนาโอ
2. นางนาวียา  ศิริพันทะ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงวิรัญชญา  บุญแต่ง
 
1. นางสาวสุปรีณา  พรหมกัลป์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงมนทการติ  ประพิมพันธ์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  เรดวัฒน์
 
1. นางวันเพ็ญ  ดีรัศมี
2. นางณิชาพัฒน์  เพ็ญ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปวริศา  จงดี
2. เด็กชายไผ่  สีทอง
 
1. นางวันเพ็ญ  ดีรัศมี
2. นางดารณี  กีรติปกรณ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กชายภัทรพล  วงศ์วิศิษฎ์ชัย
 
1. นางอุบล  แก้วนาโอ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 45 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นิ่มอนันต์
 
1. นางอุบล  แก้วนาโอ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายปานัท  พิศิษฐ์อรรถการ
 
1. นางอุบล  แก้วนาโอ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงชญาดา  ห้วยใหญ่
 
1. นางอุบล  แก้วนาโอ
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 15 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  สร้อยมาลี
2. เด็กชายพงศ์วิชญ์  ห้วยใหญ่
3. เด็กชายวิชณุวัฒน์  ศรีสุโข
 
1. นางณิชาพัฒน์  เพ็ญ
2. นางเยาวลักษณ์  ฆ้องประเสริฐ
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 58 เข้าร่วม 69 1. เด็กหญิงจันทัปปภา  บุญกุฏ
2. เด็กหญิงศศินิภา  คำสิทธิ์
3. เด็กหญิงอริสา  พิณแพทย์
 
1. นางณิชาพัฒน์  เพ็ญ
2. นางเยาวลักษณ์  ฆ้องประเสริฐ