สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาวัง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศกลวรรณ  สังข์ทอง
 
1. นายชัยทัต  ใจธรรม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เปรมปรีดิ์
2. เด็กชายธงชัย  ลอยแก้ว
3. เด็กชายธนรัตน์  แก้วประดิษฐ์
 
1. นางสาวสุมาลี  จันใด
2. นางสาวกุลสตรี  ศรีอักษร