สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาวัง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 41 1. เด็กหญิงนัชชา  ชาภักดี
 
1. นางสาวญาดา  บ้านเมือง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กชายชัชพงษ์  แจนคำอิน
2. เด็กชายฐิติรัตน์  อิศรางกูล
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  นันติพา
 
1. นางสาวนรมน  ปักเคทาติ
2. นางสาวกุลสตรี  ศรีอักษร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 23 1. เด็กชายนที  อยู่นอก
2. เด็กหญิงอัมราพร  สาดนุ่ม
3. เด็กชายเจษฎากร  สีแดง
 
1. นางสาวจริญญา  จันนา
2. นางสาวธนาภรณ์  จำปา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 32 1. เด็กชายธนรัตน์  แก้วประดิษฐ์
2. เด็กชายธวัชชัย  บุตรี
3. เด็กชายราชัน  คำแก้ว
 
1. นางสาวจริญญา  จันนา
2. นางสาวธนาภรณ์  จำปา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 72 เงิน 24 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  บุญลี
 
1. นางสาวธนาภรณ์  จำปา
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงณัฐเณรี  สุดชาติ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  แสงงาม
 
1. นางสาวเตือนใจ  พรหมสุขันธ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กชายกิติรัตน์  แผ่นทอง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  รวมภักดี
 
1. นางสาวเตือนใจ  พรหมสุขันธ์
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 41 1. เด็กชายชีวัธดนัยทักษ์  แสงเพชร
2. เด็กชายธนากร  วันทะมาศ
3. เด็กชายอินทัช  ฮ้อยคำ
 
1. นางสาวสุมาลี  จันใด
2. นางสาวกุลสตรี  ศรีอักษร