สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาวัง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 66 1. เด็กหญิงเมษิณี   หงษ์ทอง
 
1. นางสาวญาดา  บ้านเมือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 56 1. เด็กหญิงยุภาวรรณ  ผานิล
 
1. นางสาวญาดา  บ้านเมือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงอารยา  มุงกระโทก
 
1. นางสาวญาดา  บ้านเมือง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  มาตะรักษ์
2. เด็กชายธีระพงษ์  กองเหม็ง
 
1. นายชัยทัต  ใจธรรม
2. นางสาวเตือนใจ  พรหมสุขันธ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสายน้ำ  แผ่นทอง
 
1. นางสาวจริญญา  จันนา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงอำภาศิริ  แก้วแกม
 
1. นางสาวจริญญา  จันนา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ปลัดเทศ
 
1. นางสาวธนาภรณ์  จำปา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงรุจรวี  นวลเดช
2. เด็กหญิงสายพิน  นามนวล
 
1. นางสาวจริญญา  จันนา
2. นางสาวธนาภรณ์  จำปา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงจริยา  เสาชัย
2. เด็กหญิงปัญญากร  อยู่สบาย
 
1. นางสาวจริญญา  จันนา
2. นางสาวธนาภรณ์  จำปา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 66 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงภัคจิรา  อุปถัมภ์
 
1. นางสาวธนาภรณ์  จำปา
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 61 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงอภิญญา  วงษ์ใหญ่
 
1. นางสาวสุมาลี  จันใด