สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาวัง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เปรมปรีด ิ์
 
1. นางสาวญาดา  บ้านเมือง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 9 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงจีราวรรณ   แขนรัมย์
 
1. นายสถิตย์  มารมย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายเดชาวัฒน์  หว่านทอง
 
1. นายสถิตย์  มารมย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงธิติยา  อินเปือย
 
1. นายสถิตย์  มารมย์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายกฤษฎาพงษ์  ถนัดพงษ์
 
1. นายสถิตย์  มารมย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายธงชัย   ลอยแก้ว
2. เด็กชายนิธิโชติ  แสงเพชร
3. เด็กชายเดชาวัฒน์  หว่านทอง
 
1. นางสาวนรมน  ปักเคทาติ
2. นางสาวจริญญา  จันนา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายชินวัตร  ลพนิกร
2. เด็กชายภัคพล  ยินดี
 
1. นายชัยทัต  ใจธรรม
2. นางสาวนรมน  ปักเคทาติ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกุลนิภา  อยู่เจริญ
 
1. นางสาวเตือนใจ  พรหมสุขันธ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 59 1. เด็กชายสมบัติ  แสงงาม
2. เด็กหญิงสิริธาดี  ดวงเดือน
 
1. นายชัยทัต  ใจธรรม
2. นางสาวเตือนใจ  พรหมสุขันธ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โม่กลาง
2. เด็กหญิงชลธิชา  แตงกระโทก
3. เด็กหญิงนวิยา  เทาขุนทด
4. เด็กหญิงนันทิดา  สีสัน
5. เด็กหญิงปัญญาพร  อยู่สบาย
6. เด็กหญิงปาริณา  โสมหา
7. เด็กหญิงรติมา  นวลเดช
8. เด็กชายศุทธวีร์  ปั้นประสงค์
9. เด็กชายศุภสิน  เนียมเดช
10. เด็กชายอนุชา  ภางาม
 
1. นายชัยทัต  ใจธรรม
2. นางสาวเตือนใจ  พรหมสุขันธ์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 56 1. เด็กชายสดใส  พรมโคตร
2. เด็กชายสหัสวรรษ  เกตุชาติ
 
1. นายชัยทัต  ใจธรรม
2. นางสาวเตือนใจ  พรหมสุขันธ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ดีทั่ว
 
1. นางสาวธนาภรณ์  จำปา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงจีราวรรณ   แขนรัมย์
 
1. นางสาวธนาภรณ์  จำปา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ดีทั่ว
 
1. นางสาวธนาภรณ์  จำปา
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายกฤษฎาพงษ์  ถนัดพงษ์
 
1. นางสาวธนาภรณ์  จำปา
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงศกลวรรณ  สังข์ทอง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  บัวขำ
 
1. นางสาวธนาภรณ์  จำปา
2. นางสาวเตือนใจ  พรหมสุขันธ์