สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาวัง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 66 1. เด็กหญิงเมษิณี   หงษ์ทอง
 
1. นางสาวญาดา  บ้านเมือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เปรมปรีด ิ์
 
1. นางสาวญาดา  บ้านเมือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 56 1. เด็กหญิงยุภาวรรณ  ผานิล
 
1. นางสาวญาดา  บ้านเมือง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 41 1. เด็กหญิงนัชชา  ชาภักดี
 
1. นางสาวญาดา  บ้านเมือง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงอารยา  มุงกระโทก
 
1. นางสาวญาดา  บ้านเมือง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 9 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงจีราวรรณ   แขนรัมย์
 
1. นายสถิตย์  มารมย์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายเดชาวัฒน์  หว่านทอง
 
1. นายสถิตย์  มารมย์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงธิติยา  อินเปือย
 
1. นายสถิตย์  มารมย์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายกฤษฎาพงษ์  ถนัดพงษ์
 
1. นายสถิตย์  มารมย์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายธงชัย   ลอยแก้ว
2. เด็กชายนิธิโชติ  แสงเพชร
3. เด็กชายเดชาวัฒน์  หว่านทอง
 
1. นางสาวนรมน  ปักเคทาติ
2. นางสาวจริญญา  จันนา
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กชายชัชพงษ์  แจนคำอิน
2. เด็กชายฐิติรัตน์  อิศรางกูล
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  นันติพา
 
1. นางสาวนรมน  ปักเคทาติ
2. นางสาวกุลสตรี  ศรีอักษร
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายฉัตรมงคล  พระพิมพ์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ไทยสืบชาติ
3. เด็กชายอัมรินทร์  สาดนุ่ม
 
1. นางสาวนรมน  ปักเคทาติ
2. นางสาวจริญญา  จันนา
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายชินวัตร  ลพนิกร
2. เด็กชายภัคพล  ยินดี
 
1. นายชัยทัต  ใจธรรม
2. นางสาวนรมน  ปักเคทาติ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกุลนิภา  อยู่เจริญ
 
1. นางสาวเตือนใจ  พรหมสุขันธ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  มาตะรักษ์
2. เด็กชายธีระพงษ์  กองเหม็ง
 
1. นายชัยทัต  ใจธรรม
2. นางสาวเตือนใจ  พรหมสุขันธ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 59 1. เด็กชายสมบัติ  แสงงาม
2. เด็กหญิงสิริธาดี  ดวงเดือน
 
1. นายชัยทัต  ใจธรรม
2. นางสาวเตือนใจ  พรหมสุขันธ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โม่กลาง
2. เด็กหญิงชลธิชา  แตงกระโทก
3. เด็กหญิงนวิยา  เทาขุนทด
4. เด็กหญิงนันทิดา  สีสัน
5. เด็กหญิงปัญญาพร  อยู่สบาย
6. เด็กหญิงปาริณา  โสมหา
7. เด็กหญิงรติมา  นวลเดช
8. เด็กชายศุทธวีร์  ปั้นประสงค์
9. เด็กชายศุภสิน  เนียมเดช
10. เด็กชายอนุชา  ภางาม
 
1. นายชัยทัต  ใจธรรม
2. นางสาวเตือนใจ  พรหมสุขันธ์
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 56 1. เด็กชายสดใส  พรมโคตร
2. เด็กชายสหัสวรรษ  เกตุชาติ
 
1. นายชัยทัต  ใจธรรม
2. นางสาวเตือนใจ  พรหมสุขันธ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสายน้ำ  แผ่นทอง
 
1. นางสาวจริญญา  จันนา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงอำภาศิริ  แก้วแกม
 
1. นางสาวจริญญา  จันนา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ปลัดเทศ
 
1. นางสาวธนาภรณ์  จำปา
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ดีทั่ว
 
1. นางสาวธนาภรณ์  จำปา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงรุจรวี  นวลเดช
2. เด็กหญิงสายพิน  นามนวล
 
1. นางสาวจริญญา  จันนา
2. นางสาวธนาภรณ์  จำปา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงจริยา  เสาชัย
2. เด็กหญิงปัญญากร  อยู่สบาย
 
1. นางสาวจริญญา  จันนา
2. นางสาวธนาภรณ์  จำปา
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 23 1. เด็กชายนที  อยู่นอก
2. เด็กหญิงอัมราพร  สาดนุ่ม
3. เด็กชายเจษฎากร  สีแดง
 
1. นางสาวจริญญา  จันนา
2. นางสาวธนาภรณ์  จำปา
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 32 1. เด็กชายธนรัตน์  แก้วประดิษฐ์
2. เด็กชายธวัชชัย  บุตรี
3. เด็กชายราชัน  คำแก้ว
 
1. นางสาวจริญญา  จันนา
2. นางสาวธนาภรณ์  จำปา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศกลวรรณ  สังข์ทอง
 
1. นายชัยทัต  ใจธรรม
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 66 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงภัคจิรา  อุปถัมภ์
 
1. นางสาวธนาภรณ์  จำปา
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 72 เงิน 24 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  บุญลี
 
1. นางสาวธนาภรณ์  จำปา
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงจีราวรรณ   แขนรัมย์
 
1. นางสาวธนาภรณ์  จำปา
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ดีทั่ว
 
1. นางสาวธนาภรณ์  จำปา
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายกฤษฎาพงษ์  ถนัดพงษ์
 
1. นางสาวธนาภรณ์  จำปา
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงศกลวรรณ  สังข์ทอง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  บัวขำ
 
1. นางสาวธนาภรณ์  จำปา
2. นางสาวเตือนใจ  พรหมสุขันธ์
 
34 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงณัฐเณรี  สุดชาติ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  แสงงาม
 
1. นางสาวเตือนใจ  พรหมสุขันธ์
 
35 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กชายกิติรัตน์  แผ่นทอง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  รวมภักดี
 
1. นางสาวเตือนใจ  พรหมสุขันธ์
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เปรมปรีดิ์
2. เด็กชายธงชัย  ลอยแก้ว
3. เด็กชายธนรัตน์  แก้วประดิษฐ์
 
1. นางสาวสุมาลี  จันใด
2. นางสาวกุลสตรี  ศรีอักษร
 
37 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 61 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงอภิญญา  วงษ์ใหญ่
 
1. นางสาวสุมาลี  จันใด
 
38 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 41 1. เด็กชายชีวัธดนัยทักษ์  แสงเพชร
2. เด็กชายธนากร  วันทะมาศ
3. เด็กชายอินทัช  ฮ้อยคำ
 
1. นางสาวสุมาลี  จันใด
2. นางสาวกุลสตรี  ศรีอักษร
 
39 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงนภัสสร  กาตาลดอน
2. เด็กหญิงพิณันฑา  บุตรี
3. เด็กหญิงลลิตา  เข็มมาหอม
 
1. นางสาวกุลสตรี  ศรีอักษร
2. นางสาวสุมาลี  จันใด