สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเนินตอง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงภรภัทร  รัฐยา
 
1. นางสาวสุกัลยา  หอมเย็น
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 31 1. เด็กชายจิรายุทธ  สิงห์โต
2. เด็กหญิงยลรดา  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวฐิติมา  ชาวหงษา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 49 1. เด็กชายธนากร  หงษ์ขุนทด
2. เด็กหญิงอารียา  โพธิ์เจริญ
 
1. นายวิชชพล  ไชยประทุม
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 63 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์สมคอย
 
1. นางสาวศราภรณ์  พงค์พิทักษ์
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 60 1. เด็กชายธนดล  ทองประเสริฐ
2. เด็กชายธีรภัทร  สามเณร
3. เด็กหญิงเพ็ญจันทร์  รังษีกูล
 
1. นางสาวเจนจิรา  ผดุงเกษม