สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเนินตอง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงอารียา  โพธิ์เจริญ
 
1. นางฐิติมา  นาครัตนะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 58 1. เด็กชายธนากร  สังคะโห
2. เด็กชายนนธวัช  สอาดพงษ์
3. เด็กหญิงอารียา  โพธิ์เจริญ
 
1. นางสาวสุนันทา  ทาดา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  ศรีสิงห์
2. เด็กชายพีรพนธ์  พักเพ็ชร
 
1. นางสาวสุนันทา  ทาดา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงศศิวิมล  อ่าวนิล
 
1. นายวิชชพล  ไชยประทุม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายนนธวัช  สอาดพงษ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  พึ่งโพธิ์
 
1. นางสาวสุกัลยา  หอมเย็น
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายนนธวัช  สอาดพงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ไก่แก้ว
3. เด็กหญิงศศิวิมล  อ่าวนิล
 
1. นางฐิติมา  นาครัตนะ