สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเนินตอง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงภรภัทร  รัฐยา
 
1. นางสาวสุกัลยา  หอมเย็น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงอารียา  โพธิ์เจริญ
 
1. นางฐิติมา  นาครัตนะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 18 1. เด็กหญิงจิราพร  คล้ายม่วง
 
1. นางสาวเจนจิรา  ผดุงเกษม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 58 1. เด็กชายธนากร  สังคะโห
2. เด็กชายนนธวัช  สอาดพงษ์
3. เด็กหญิงอารียา  โพธิ์เจริญ
 
1. นางสาวสุนันทา  ทาดา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  ศรีสิงห์
2. เด็กชายพีรพนธ์  พักเพ็ชร
 
1. นางสาวสุนันทา  ทาดา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 31 1. เด็กชายจิรายุทธ  สิงห์โต
2. เด็กหญิงยลรดา  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวฐิติมา  ชาวหงษา
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 49 1. เด็กชายธนากร  หงษ์ขุนทด
2. เด็กหญิงอารียา  โพธิ์เจริญ
 
1. นายวิชชพล  ไชยประทุม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงศศิวิมล  อ่าวนิล
 
1. นายวิชชพล  ไชยประทุม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  อินทวงษ์
2. เด็กหญิงรวิภา  สุวรรณวงค์
3. เด็กชายสมศักดิ์  สมิงทยาน
 
1. นางสาวฐิติมา  ชาวหงษา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายนนธวัช  สอาดพงษ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  พึ่งโพธิ์
 
1. นางสาวสุกัลยา  หอมเย็น
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75 เงิน 35 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  อินทวงษ์
2. เด็กหญิงจิราพร  คล้ายม่วง
3. เด็กชายจิรายุทธ  สิงห์โต
4. เด็กหญิงยลรดา  เกตุแก้ว
5. เด็กหญิงรวิภา  กระทุ่มเขตร์
6. เด็กชายสุพจน์  สวัสดีมงคล
 
1. นายวิชชพล   ไชยประทุม
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายนนธวัช  สอาดพงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ไก่แก้ว
3. เด็กหญิงศศิวิมล  อ่าวนิล
 
1. นางฐิติมา  นาครัตนะ
 
13 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 63 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์สมคอย
 
1. นางสาวศราภรณ์  พงค์พิทักษ์
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 60 1. เด็กชายธนดล  ทองประเสริฐ
2. เด็กชายธีรภัทร  สามเณร
3. เด็กหญิงเพ็ญจันทร์  รังษีกูล
 
1. นางสาวเจนจิรา  ผดุงเกษม
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 33 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำศรี
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ราตรีเสน่ห์
3. เด็กหญิงมุทิตา  นามนวก
 
1. นางสาวศราภรณ์  พงค์พิทักษ์
 
16 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 80 ทอง 19 1. เด็กหญิงศิริภาพร  ทองเฟื้อง
 
1. นางสาวศราภรณ์  ทองพิทักษ์