สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงวนัศจี  ปรีชาวงษ์
 
1. นางสาวมยุรี  วงษ์อารี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงภควดี  จันทร์อุไร
 
1. นางสาวจารุรัตน์  จันทร์วิบูลย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  เจริญรัมย์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ชวนประเสริฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กกรัมย์
2. เด็กหญิงสาวิตรี  คล้ายวิเชียร
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  โสภาเพชร
 
1. นางสาวพิมพิชชา  ยารังกา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตินันท์  มีไชยโย
2. เด็กชายรัตพล  หลีสู
 
1. นายจิรเดช  แหวนอาจ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โคตรสาร
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  เกิดเที่ยง
3. เด็กชายภรดร  น้ำสงค์
 
1. นายกฤษณะ  สายสมบัติ
2. นางอารี  บีดิลและ
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธราเทพ  พันธ์ชัยศรี
2. เด็กหญิงวรรณษา  พันธณีย์
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  ชาตรี
 
1. นายกฤษณะ  สายสมบัติ
2. นางอำภาภรณ์  ทองย้อย
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรลดา  วังสะตัง
2. เด็กหญิงสาริณี  กานนท์
3. เด็กหญิงสุนิสา  สุทธิธรรม
 
1. นายปรีชา  อภัยจิตร
2. นางสาวนันทิดา  พวงกระโทก
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินตนา  ไกรรมณ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ภู่ทอง
3. เด็กหญิงอริชญาพร  พูลศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวกาญจน์ชนิตา  แสนมนตรี
2. นางพัฒนาพร  ชื่นจิตต์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัฐพล  จันทร์แล้ง
2. เด็กชายเกรียงไกร  ด่านกลาง
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  สิงห์งาม
 
1. นายธเนตร  เพชรแสวง
2. นางณัฐรินีย์  จันทรสมบัติ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงนนทณีย์  สตาเจริญ
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ผลอุบล
3. เด็กหญิงบุศรา  โซ๊ะเฮง
 
1. นางสาวนภัสฉัตร์  กระชั้น
2. นางสาวมาเรียม  เจ๊ะดามัน
 
12 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  กัณหา
2. เด็กชายอุเทน  คำฉ่ำ
 
1. นายธเนตร  เพชรแสวง
2. นางสาวกฤตติการ์  งามเอนก
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  หวังขอบกลาง
2. เด็กชายอำนาจ  นิลชา
 
1. นางสาวมาเรียม  เจ๊ะดามัน
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคชาภรณ์  โสดา
2. เด็กหญิงณัชชา  ฉิมวิเศษ
3. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  บำเพ็ญ
4. เด็กหญิงมนต์ผกา  จันทะมิตร
5. เด็กหญิงสิรินดา  นิ่มลพ
 
1. นางภาณุมาศ  ลียา
2. นางธิดารัตน์  ไชยประทุม
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ลาสา
2. เด็กหญิงวรการานต์  อกอุ่น
3. เด็กชายวรโชติ   ศรีบ้าน
4. เด็กหญิงศศิธร   นุธรรม
5. เด็กหญิงอลิษา  ธงยศ
 
1. นางธิดารัตน์  ไชยประทุม
2. นางสาวนิตยา   พงษ์เกษม
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  เพชรรัตน์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  บัวประทุม
3. เด็กหญิงวสุธา  ตุ้มสาย
4. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  นำตานี
5. เด็กหญิงอัญญ่า  สลั่ว
 
1. นางวาสนา   ปานยิ้ม
2. นางธิดารัตน์  ไชยประทุม
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงการัณย์  นิลพันธ์
2. เด็กหญิงชัชนันท์  พยุงศรี
3. เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  สุวาชาติ
4. เด็กชายธนกฤต   พุทธมงค์
5. เด็กชายธนวัฒน์  ศิลปเสถียรกิจ
6. เด็กหญิงนภาพร  มาน้อย
7. เด็กชายบีล๊าล  ยุทธนาวา
8. เด็กชายปรเมษฐ์  ศาทศิลป์
9. เด็กชายวรวัฒน์  นุ่มนิ่ม
10. เด็กชายวรวุฒิ  ประดับแก้ว
11. เด็กชายวัชรินทร์  เทียนจัตุรัส
12. เด็กชายวัฒน  อินตะจักร
13. เด็กชายวัลลพ  สมจันทร์
14. เด็กชายวิศรุฒ  วิมานะ
15. เด็กชายศิริชัย  โพธิคาร
16. เด็กหญิงสุชัญญพร  กาญจนวิจิตร
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  กันหาคุณ
18. เด็กชายสุรชัย  กรดดี
19. เด็กชายสุรวีร์  ศรีศักดิ์ดา
20. เด็กหญิงอริสรา  บุญยัง
 
1. นางจันทร์เพ็๋ญ  ธราพร
2. นางพนมศรี   ทิมเที่ยง
3. นางสาวนิทรา  กำแพงหล่อ
4. นางสาวอาบพร  ลือฉาย
5. นายธนู  บุญชอบ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกสิวัฒน์   ผาสุข
2. เด็กชายกิฟฟารี  เด่นชัย
3. เด็กหญิงชลธิดา  ด่านขุนทด
4. เด็กชายณัฐวิทย์   แสงทอง
5. เด็กชายทัชชกร   ไชยเดชชนม์
6. เด็กชายทิวากร  แซ่อั้น
7. เด็กชายธงชัย  ทองบุตร
8. เด็กชายธนภัทร  วงศ์ศรี
9. เด็กชายนิธิพัฒน์  เฮงวิชญกุล
10. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ถือความซื่อ
11. เด็กหญิงพรรณธิชา  ผาสุข
12. เด็กชายภาณุวัฒน์  สว่างวงษ์
13. เด็กชายศตวรรษ  ปลอดภัย
14. เด็กหญิงสุธิดา  ปฐมศิริกุล
15. เด็กชายสุพล   ล้อดงบัง
16. เด็กหญิงสุพัตรา  โชติพันธ์
17. เด็กชายสุรวุธ  เกศศิริ
18. เด็กชายอรรถชัย  ว่องวิการ
19. เด็กชายโยธิน  ผลไธสงค์
 
1. นายประทีป  ศรีรักษา
2. นางจันทร์เพ็๋ญ   ธราพร
3. นางสาวยุวดี  สำลีขาว
4. นางสาววิลาสินี   ดวงเนตร
5. นางสาวสิริรัตน์  กุลบุตร
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงศุภนิดา  บุญส่ง
 
1. นางสาวประวีณา  สันป่าแก้ว
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.62 ทอง 5 1. เด็กชายอธิพงศ์  อุดมทวี
 
1. นายอาคม  ทิพวรรณ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงนฤดพร   สืบสำราญ
2. เด็กชายสรวิศ  พันธณีย์
 
1. นางพัชรี  กระแจะจันทร์
2. นายนิรันดร์  เปี่ยมวัฒนาทรัพย์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายรัชพล  โพธิศรี
2. เด็กหญิงวสุนันท์  เหมศิริ
 
1. นางพัชรี  กระแจะจันทร์
2. นายนิรันดร์  เปี่ยมวัฒนาทรัพย์
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  เพชรไทรแก้ว
2. เด็กหญิงศรัณยา  เชอมึชา
 
1. นายสุชาติ  คล้อยสุวรรณ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เจ๊ะดามัน
 
1. นางสาวนิทรา  กำแพงหล่อ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กชายสุวรรณ  เย็น
 
1. นางสาวกชพร  อุดมศักดิ์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤติยา  อั้นใจใหญ่
 
1. นางสาวนิทรา  กำแพงหล่อ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชณีวรรณ  จอกทอง
 
1. นางสาวสิริรัตน์  กุลบุตร
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  กลั่นประโคน
 
1. นางสาวสิริรัตน์  กุลบุตร
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐณิชา  สำมะเณร
2. เด็กชายปัทมาพร  สุชาติ
 
1. นางนุชลี  จิตรพวน
2. นางสาวมยุรา  พันดนครี
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงวนิดา  ประเสริฐดำ
2. เด็กหญิงเมธาวี  แสนรักษ์
 
1. นางสาวนิทรา  กำแพงหล่อ
2. นางสาวมยุรา  พันดนตรี
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พาต่อ
2. เด็กหญิงอารียา  กรรณสูต
 
1. นางนุชลี  จิตรพวน
2. นางสาวเปรมมิกา  มิ่งจำปา
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกตุศิริ  แสงดารา
 
1. นางสาวสิริรัตน์  กุลบุตร
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 8 1. เด็กชายธนาภา  วันทอง
2. เด็กชายภูริภัทร  ใบงา
3. เด็กชายอภิชาติ  สำมะเณร
 
1. นางนุชลี  จิตรพวน
2. นางสาวมยุรา  พันดนครี
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  พลีสุขชาติ
2. เด็กหญิงประกายดาว  ผิวผ่อง
3. เด็กหญิงปาริณี  เพ็ชรศิริ
 
1. นางสาวนิทรา  กำแพงหล่อ
2. นางสาวมยุรา  พันดนครี
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัฐกร  จิรวนิช
2. เด็กชายวันชนะ  เพ็ชรพูล
3. เด็กชายวิศิษฎ์  เชื้อคำเพ็ง
 
1. นางสาวสิริรัตน์  กุลบุตร
2. นางสาวนิทรา  กำแพงหล่อ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิชัย  เตชะสา
 
1. นางณัชชา  บัวหลวง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะนัท  อินตะจักร์
 
1. นายปรีชา  อภัยจิตร
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติกา  สงวนสินธ์
2. เด็กหญิงกุลฐิณี  น้อยจริง
3. เด็กหญิงณัฐชา   เรืองสา
4. เด็กหญิงนันทินี  จำเนียรกูล
5. เด็กหญิงสิริวิภา  ทาอ่อน
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีเพชร
7. เด็กหญิงเมษาวลัย  จุมพล
8. เด็กหญิงแสงศิริโสภา  แจ้งแสง
 
1. นางสาวสุกัญญา  บ่องเขาย้อย
2. นางณัชชา  บัวหลวง
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สัตยารังสรรค์
 
1. นางสาวกันทิมา  ชัยอุดม
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรินพร  บุตรสะ
 
1. นางสาวกันทิมา  ชัยอุดม
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศรัญญา  สุลัยมาร
 
1. นางสาวกินนาลอน  สืบดี
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเจษฎา  ฟอล์ค
 
1. นางสาวกันตา  บุญหลักคำ
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติชัย  แซ่ลิ้ง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญวโรรัตน์
3. เด็กหญิงรัตนภรณ์  หนูโคกสูง
4. เด็กชายวรกฤษ  มุดงาม
5. เด็กชายวราพงษ์  พะรินรัมย์
 
1. นางสาวกันตา  บุญหลักคำ
2. นางสาวกินนาลอน  สืบดี
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายกาญจนชล  เป็งปิง
2. เด็กชายกิตติชัย  บำรุงกิจ
3. เด็กชายจิรายุ  ซิระเซ็น
4. เด็กหญิงภัทริยา  ใจขำ
5. เด็กชายรภีภัทร  อิ่มทราย
6. เด็กชายอดิศร  ศรีพิพัฒน์
 
1. นายชินวุฒิ  เถลิงพงษ์
2. นายธนู  บุญชอบ
3. นางสาวกฤตติการ์  งามเอนก
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มะลิวัลย์
2. เด็กชายณัฐกานต์  ขำใจ
3. เด็กชายธนายุทธ  บัวลอย
4. เด็กหญิงปิยะธาดา  คงคาทอง
5. เด็กชายวรภา  อบเชย
6. เด็กหญิงวรรณธกานต์  ใส้พงษ์
7. เด็กหญิงวราภรณ์  บัวประทุม
8. เด็กหญิงศิริญากรณ์  นำตานี
9. เด็กหญิงสิริวิภา  ทาอ่อน
10. เด็กหญิงเมธินี  หอมโสภา
 
1. นายวัฒนา  ฤกษ์เปลี่ยน
2. นายปรีชา  อภัยจิตร
3. นางไกรษร  เกษมภิบาล
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  บุญรัศมี
2. เด็กหญิงปวีณา  จันทร์ชื่น
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ยุทธนาวา
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สมาน
5. เด็กหญิงสสิมา  โต๊ะมี
 
1. นางปราณี  เบญจวิญญู
2. นางสาวมยุรี  วงษ์อารี
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์   เสาประโคน
2. เด็กชายยามารุดดีน   ตั้งมั่น
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   ลิกำแง
 
1. นางสาวโชติมา   เรืองประดิษฐ์
2. นางสาวพิมพิชชา   ยารังกา
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา   อบรมชอบ
2. เด็กหญิงฐิติมาวดี   ศรีศักดิ์ดา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   อัปการัตน์
 
1. นางสาวโชติมา   เรืองประดิษฐ์
2. นางดุษฎี   สาระบุตร
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤตชญา   คงปราโมทย์
2. เด็กหญิงกัญษรี   กิ่งสนั่น
3. เด็กหญิงวรรณลภา   วงษ์มะเซาะ
 
1. นางสาวโชติมา   เรืองประดิษฐ์
2. นางสาวพิมพิชชา   ยารังกา
 
50 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันยชนก  เฮงพัฒนาพงศ์
2. เด็กหญิงสิริมา  บุญลอย
 
1. นายวิวัฒน์  การมงคล
2. นางสุกัญญา  การมงคล
 
51 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา   จันทมาลา
2. เด็กหญิงแพรชมภู   เจ๊ะดามัน
 
1. นางสาวอาบพร  ลือฉาย
2. นางสาวณัฏฐนันท์   แย้มไสว
 
52 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาริบ  สะมะ
2. เด็กชายบาราคานท์  มหัตสกุล
3. เด็กชายภานุ  สิงห์เสนา
 
1. นายวิวัฒน์  การมงคล
2. นางสุกัญญา  การมงคล
 
53 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิณณวัตร  พวงศิลป์
2. เด็กชายถิรวุฒิ   คิดดีจริง
 
1. นายวิวัฒน์  การมงคล
2. นางสาวปิยธิดา  ลิ้มสถิรานันท์
 
54 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนัญชัย   สอดศรี
2. เด็กชายณภัทร  แซ่ลิ้ง
 
1. นางสาวรุ่งตะวัน   ศรีลาฤทธิ์
2. นางสาวณัฏฐนันท์   แย้มไสว
 
55 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง   ยิ่งจืนจบ
2. เด็กหญิงอุดมพร   มุ่งนา
 
1. นางสุกัญญา  การมงคล
2. นางสาวปิยธิดา  ลิ้มสถิรานันท์
 
56 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภารดา  ศิลาขวา
2. เด็กชายมูฮัมหมัดฮัมดาน   ฮัมดานีย์
 
1. นางสาวรุ่งตะวัน   ศรีลาฤทธิ์
2. นางสาวณัฏฐนันท์   แย้มไสว
 
57 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกมล   ยอดหงษ์
2. เด็กชายรัฐภูมิ   ต้องเดช
 
1. นายวิวัฒน์  การมงคล
2. นางสุกัญญา  การมงคล
 
58 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  สุขคำมี
2. เด็กชายธนพล  มุดขอนแก่น
 
1. นายวิวัฒน์  การมงคล
2. นางสุกัญญา  การมงคล
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนาตลดา  อยู่กำเนิด
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  เพชรไทรแก้ว
3. เด็กหญิงอภิญญา  บุญลอย
 
1. นางทรายทอง  ฤกษ์เปลี่ยน
2. นางจิตราภรณ์  นาเอก
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิภาพร  หมื่นกด
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แกล้วเขตรการ
3. เด็กหญิงสาธิตา  คงสมบัติ
 
1. นางสาวปภัชญา  สร้อยสกุล
2. นางสาวณัฏฐนันท์   แย้มไสว
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 17 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีทยานุพงศ์
2. เด็กหญิงณิชา  เหมลม
3. เด็กหญิงพีรพัฒน์  กุลทอง
 
1. นางเสงี่ยม  ขวัญเมือง
2. นายเฉลิมเกียรติ   รุ่งสว่าง
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรพิมล  ดะมาลี
2. เด็กหญิงเปรมิกา  วิเศษหล้า
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   สิงห์สัน
 
1. นางเสงี่ยม  ขวัญเมือง
2. นางธิดารัตน์  ไชยประทุม
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  โพธิ์ไทย
2. เด็กหญิงณัฐชา   เรียงวงษ์
3. เด็กหญิงอนุศรา   อาลอ
 
1. นางสมหมาย  บุญสมทบ
2. นางสาวปิยธิดา  ลิ้มสถิรานันท์
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แก้วลอย
2. เด็กหญิงทัตติยาภรณ์  สมวงศ์
3. เด็กชายภคพงศ์  พรมมี
 
1. นางสาวปภัชญา  สร้อยสกุล
2. นางสาวรุ่งตะวัน  ศรีลาฤทธิ์
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สะมันเอี่ยม
2. เด็กหญิงธนัชพร  บุญนาค
3. เด็กหญิงภิญญาดา  ทองดี
 
1. นางสมหมาย  บุญสมทบ
2. นายอาคม  ทิพวรรณ์
 
66 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงปณิตา  ปิ่นใจ
 
1. นางชดามล  บำรุงยา
 
67 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายซุ๊กรี่  สุภานิชิ
2. เด็กชายธนวัฒน์  นัทธี
3. เด็กชายมนตรี  เตชะตามี
 
1. นางสาวสุพรรณี  ดุมา
2. นางสาวสิริวิมล  บุตรอินทร์
 
68 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขำคะวงษ์
2. เด็กชายพีรพรรณ  นารอด
3. เด็กชายภูมินต์  โรจน์บุญถึง
 
1. นางสาวชลธิชา  สุขเจริญ
2. นางสาวศิวพร  แสนรัตน์