สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ซันเหล็ง
 
1. นางสาวธัญวรัตม์  บุญประถัมภ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงชญานี  ยืนสุข
 
1. นางอำภาภรณ์  ทองย้อย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  กองสิน
 
1. นางสาวประวีณา   สันป่าแก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กชายพาทิศ  มาตย์เมือง
2. เด็กหญิงอาลิสสา  ทองคำ
 
1. นางพัชรี  กระแจะจันทร์
2. นายนิรันดร์  เปี่ยมวัฒนาทรัพย์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายอัครชา  จันทรเสนา
 
1. นางสาวกชพร  อุดมศักดิ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงนรมล  ลิกำแง
 
1. นางสาวสิริรัตน์  กุลบุตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ป้อมสุด
 
1. นางสาวสุกัญญา  บ่องเขาย้อย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 17 1. เด็กหญิงนุศรา  แก้วอุน
 
1. นางณัชชา  บัวหลวง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 78.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิชัย  เตชะสา
 
1. นางณัชชา  บัวหลวง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิมลพร  โพธิ์พืช
 
1. นางสาวสุกัญญา  บ่องเขาย้อย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตินันท์  มีไชยโย
 
1. นางสาวสุกัญญา  บ่องเขาย้อย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงอรทัย  แสนนอ
 
1. นางณัชชา  บัวหลวง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงวันวิสา  อุดมผล
 
1. นางสาวกันทิมา  ชัยอุดม
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุธินันท์  บุญผ่อง
 
1. นางสาววีนัส  แซ่ตั๊ง
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงวรรษมน   วิรุณ
2. เด็กหญิงสโรชา   พุ่มงาม
3. เด็กหญิงอินทิรา   แป๊ะสมัน
 
1. นางสาวโชติมา   เรืองประดิษฐ์
2. นางสาวรินดา   มูฮำหมัด
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินดนัย   พงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายมุฟตี   ศรีเสงี่ยม
 
1. นายวิวัฒน์  การมงคล
2. นางสาวปิยธิดา  ลิ้มสถิรานันท์
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กชายจักรภัทร  จิรวนิช
2. เด็กชายปิยพงษ์   พวงทับทิม
 
1. นางสาวณัฏฐนันท์   แย้มไสว
2. นางสาวรุ่งตะวัน   ศรีลาฤทธิ์
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทศพล   ขวัญเมือง
2. เด็กชายธนกร   คำแดง
 
1. นายวิวัฒน์  การมงคล
2. นางสาวปิยธิดา  ลิ้มสถิรานันท์
 
19 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 71 เงิน 44 1. เด็กหญิงนาดา  บุรีเจริญ
 
1. นางเปรมิกา  มิ่งจำปา