สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงอังคนา  สุทธิธรรม
 
1. นางสาวกฤติยา  พิกุลทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุหร่าย
 
1. นางสาวอังศณา  นามศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  โซ๊ะเฮง
 
1. นายฐานุกูร  ปรังประโคน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  มาตโสภา
2. เด็กหญิงสุชาดา  มูสิก
 
1. นางขวัญ  มาลัยหวล
2. นางสาวธัญวรัตม์  บุญประถัมภ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ยะภักดี
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ฉลองดำรงค์
3. เด็กหญิงเอกปวีร์  เขียวอ่อน
 
1. นางสาวมาเรียม  เจ๊ะดามัน
2. นางเสงี่ยม  ขวัญเมือง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงนูรุลญันนะห์  ฮัมดานีย์
2. เด็กหญิงแก้วตา  ค้าผลดี
 
1. นายสันติภาพ  ไชยแสงบุญ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ชื่นพลี
 
1. นางสาวสุกัญญา  บ่องเขาย้อย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงแก้วมณี  สุวรรณศรี
 
1. นางสาวสุกัญญา  บ่องเขาย้อย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนวัฒน์  ธานีรัตน์
 
1. นางณัชชา  บัวหลวง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงลลิตา  ศุภมงคล
 
1. นางชุณหกาญจน์  เรืองฤทธิ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงงามกมล  ชำนาญพงศ์
2. เด็กหญิงโสรยา  สายกระสุน
 
1. นางสาววีนัส  แซ่ตั๊ง