สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิมพิศา  ส้มนิ่ม
 
1. นางสาวปาริชาติ  เมืองธรรม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุกมะดัน
 
1. นางอารี  บีดิลและ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 65 1. เด็กหญิงอาภัสรา  แก้วไพฑูรย์
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  คุณราช
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  ธีระชาติดำรง
 
1. นางสาวนุชนาฏ  อังคะนาวิน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  เทพทอง
 
1. นางสมใจ  วิยะบุญ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงฮาน่า  ศาทศิลป์
 
1. นางปัทมา  อนันต์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอรรถพร  มานุจำ
 
1. นางสาวกฤติกา  ปรารถนา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายกิตติพงศ์  โคตรสาร
2. เด็กชายธนวัฒน์  พูลผล
3. เด็กชายธนา  เที่ยงบางหลวง
 
1. นางพัฒนาพร  ชื่นจิตต์
2. นางสาวกาญจน์ชนิตา  แสนมนตรี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 42 1. เด็กชายธนพล  พูลผล
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  ทับทิม
 
1. นางสาวกฤตติการ์  งามเอนก
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชรินทร์รัตน์  ชัยบวรรัตน์
2. เด็กชายชินกร  กัสโก
 
1. นางสาวมาเรียม  เจ๊ะดามัน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตรานุช  นาประทาย
 
1. นางสาวสิริรัตน์  กุลบุตร
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพงษ์สมัชญ์  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางดุษฎี  สาระบุตร
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงเอเวอ  นอร์ตัน
 
1. นางดุษฎี  สาระบุตร
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ใจดี
 
1. นางสาววีนัส  แซ่ตั๊ง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกัญญา  สุหร่าย
2. เด็กหญิงวสุนันท์  ผดาเวช
 
1. นางชุณหกาญจน์  เรืองฤทธิ์