สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนาตลดา  อยู่กำเนิด
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  เพชรไทรแก้ว
3. เด็กหญิงอภิญญา  บุญลอย
 
1. นางทรายทอง  ฤกษ์เปลี่ยน
2. นางจิตราภรณ์  นาเอก
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิภาพร  หมื่นกด
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แกล้วเขตรการ
3. เด็กหญิงสาธิตา  คงสมบัติ
 
1. นางสาวปภัชญา  สร้อยสกุล
2. นางสาวณัฏฐนันท์   แย้มไสว
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 17 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีทยานุพงศ์
2. เด็กหญิงณิชา  เหมลม
3. เด็กหญิงพีรพัฒน์  กุลทอง
 
1. นางเสงี่ยม  ขวัญเมือง
2. นายเฉลิมเกียรติ   รุ่งสว่าง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรพิมล  ดะมาลี
2. เด็กหญิงเปรมิกา  วิเศษหล้า
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   สิงห์สัน
 
1. นางเสงี่ยม  ขวัญเมือง
2. นางธิดารัตน์  ไชยประทุม
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  โพธิ์ไทย
2. เด็กหญิงณัฐชา   เรียงวงษ์
3. เด็กหญิงอนุศรา   อาลอ
 
1. นางสมหมาย  บุญสมทบ
2. นางสาวปิยธิดา  ลิ้มสถิรานันท์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แก้วลอย
2. เด็กหญิงทัตติยาภรณ์  สมวงศ์
3. เด็กชายภคพงศ์  พรมมี
 
1. นางสาวปภัชญา  สร้อยสกุล
2. นางสาวรุ่งตะวัน  ศรีลาฤทธิ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สะมันเอี่ยม
2. เด็กหญิงธนัชพร  บุญนาค
3. เด็กหญิงภิญญาดา  ทองดี
 
1. นางสมหมาย  บุญสมทบ
2. นายอาคม  ทิพวรรณ์