สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อวิน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมาริสา  ญาณปัญญา
 
1. นางนิสยา  โชติช่วง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  มนัสศิลา
 
1. นายศักดา  สาโพนทัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุกัญญา  มณีพร้าว
2. เด็กหญิงอรัญญา  ชุมจันทร์
 
1. นางนิสยา  โชติช่วง
2. นางสาวนาตยา  เดชศิริ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ยิดชัง
2. เด็กหญิงพรกมลพิทย์  นิจโรจน์กุล
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไตรราษฎร์
 
1. นายองค์การ  ปรุงหอม
2. นางสาวกาญจนาวดี  อินปราง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายธนวิชญ์  ดิษฐ์เล็ก
2. เด็กหญิงธนัชพร  เทพพิทักษ์
 
1. นางกิตติยา  นาทองหล่อ
2. นางศศิวิมล  เมืองนาค
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. นายชัยวัฒน์  คำเสน
2. นายไพบูลย์  ทวีทรัพย์
 
1. นายองค์การ  ปรุงหอม
2. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  พะลาด
 
1. นางนิตยา  จูวันนะ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงสาธิตา  โพธิ์จันทร์
 
1. นางนิตยา  จูวันนะ
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ส่งข่าว
2. นายณัฐชานนท์  ถึกเจริญ
3. เด็กชายปภาวิน  วิลัยเลิศ
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วงษ์หนู
5. เด็กหญิงลดาทิพย์  ส่งข่าว
6. เด็กชายวัชรพล  กุดกะแสง
7. เด็กหญิงอมรรัตน์  ไตรแก้ว
8. เด็กชายอานนท์  แสนสีแก้ว
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  จันทะลับ
2. นางสาวนารี  ผามั่น
3. นางนิตยา  จูวันนะ
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดรัลพร  มหาภาส
2. เด็กชายธนากร  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงภคพร  สรรพกิจจานนท์
4. เด็กชายภานุวัฒน์  อยู่คง
5. เด็กชายสิริชัย  พรมคง
6. เด็กหญิงอริสา  กงซุย
7. เด็กชายอารีฟ  หวังเกษม
8. เด็กหญิงเจนจิรา  สิงห์ลอ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  จันทะลับ
2. นางสาวกนกกาญจน์  เฉลิมวรรณ์
3. นางสาวสุมนธีรย์  ชัยคีรี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอนุศรา  จงเจริญ
 
1. นางกนกรักษ์  สุวรรณ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  หินวิเศษ
2. เด็กชายรพีพัฒน์  มูลกระจก
3. เด็กหญิงวันทวิภา  เชื้อวิเชียร
4. เด็กหญิงศิลาวัลย์  กำจัด
5. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ประภาสัย
6. เด็กชายเจริญ  อินทร์ขอ
 
1. นายศักดา  สาโพนทัน
2. นางสาวนาตยา  เดชศิริ
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนากร  นาทองหล่อ
2. นายวุฒิพงษ์  วงษ์ทิพย์
 
1. นางสาวจริยา  นาชัยเวียง
2. นางสาวอรวรรณ  โทณผลิน
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องกฤษฎา  ชี้แจง
2. เด็กชายชาญชัย  สุขมั่น
 
1. นางสาวนารี  ผามั่น
2. นางสาวจริยา  นาชัยเวียง
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายชลากร  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงนริศรา  ประทุม
3. เด็กหญิงวรัญญา  บุตรวัง
 
1. นางสาวปียานุช  สายทอง
2. นางสาวอรวรรณ  โทณผลิน
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายนิติพงษ์  อาจปักษา
2. เด็กหญิงปริญญารัตน์  บัวนิล
3. เด็กหญิงเกวลิน  เงาะลำดวน
 
1. นางสาวอรวรรณ  โทณผลิน
2. นางสาวปียานุช  สายทอง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.2 ทอง 7 1. เด็กชายอานนท์  จันเทพา
2. เด็กชายอำพล  โพนสร้างแก้ว
3. เด็กหญิงเมธาพร  ชมพูพันธ์
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  เฉลิมวรรณ์
2. นางนิตยา  จูวันนะ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  สมฤทธิ์
2. เด็กชายมนต์มนัส  ถมยา
3. เด็กชายอำพล  โพนสร้างแก้ว
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  เฉลิมวรรณ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  จันทะลับ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81.87 ทอง 4 1. เด็กหญิงธีรนุช  นาเจริญ
2. เด็กหญิงพัชรี  พลสาร
3. เด็กหญิงสุจิตรา  วงษ์ยี่
 
1. นางรัตติยา  แซ่ซึ่ง
2. นางชยุตรา  สูงพล
 
20 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกาญจน์  แสงหล้า
 
1. นางนนทิยา  พันธ์เพ็ง
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สิงหากิจ
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  พิมพา
3. เด็กหญิงอริสา  ศรชัยปัญญา
 
1. นางสาวพนิดา  อินทรเดช
2. นางนนทิยา  พันธ์เพ็ง
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 22 1. เด็กหญิงกนกพร  เหลาสิงห์
2. เด็กชายวีรภัทร  แก้วคำ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ชวนโพธิ์
 
1. นางจิณห์จุฑา  บุญเกิด
2. นางสาวพนิดา  อินทรเดช