สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อวิน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 35 1. เด็กหญิงดาวดี  แสงมาน
 
1. นางสาวนาตยา  เดชศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 26 1. เด็กหญิงมนัสนันทรา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางนิตยา  จูวัันนะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. นางสาวปภาดา  สีสันต์
 
1. นางนิตยา  จูวันนะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. นายกรวิชญ์  ทีสุกะ
2. นายพีรภัทร์  เชิดดอก
 
1. นายองค์การ  ปรุงหอม
2. นางสาวกาญจนาวดี  อินปราง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงจีรนันท์  มุสิผล
2. เด็กชายชัยณรงค์  เทศสนั่น
3. เด็กหญิงปณิตา  ญาติดอน
 
1. นางสาวนิศารัตน์  ฤทธิ์แสนตอ
2. นางปัทมาพร  ศรีกำพล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายวรุตม์  หาวิเชียร
2. เด็กชายวัชรวิทย์  จำรัสลาภ
 
1. นางปัทมาพร  ศรีกำพล
2. นางสาวนิศารัตน์  ฤทธิ์แสนตอ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 29 1. เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์  ยังเหลี่ยม
 
1. นางศศิวิมล  เมืองนาค
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.5 เงิน 19 1. เด็กชายนนทวัฒน์  โพธิ์ดา
 
1. นางศศิวิมล  เมืองนาค
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.62 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จันไทย
 
1. นางกิตติยา  นาทองหล่อ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุตาพรรณ  คู่บุญประเสริฐ
2. เด็กชายสุรชัย  อำไพพันธุ์
 
1. นางศศิวิมล  เมืองนาค
2. นางกิตติยา  นาทองหล่อ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 72.8 เงิน 8 1. นางสาวชฎาพร  สิงห์สุวรรณ
2. นางสาวธิดา  เจียรจันทร์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สินทวี
4. เด็กหญิงนราวรี  เชื้อเมืองพาน
5. เด็กหญิงนำตะวัน  คำเกิด
6. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ศิริเจริญ
7. เด็กหญิงรัตนา  มีทองเหลา
8. เด็กหญิงสายชล  โพธิยา
9. เด็กหญิงสุกัญญา  ฟาสูงเนิน
10. นางสาวไพลิน  ศรีสุธรรม
 
1. นางกิตติยา  นาทองเหล่อ
2. นางศศิวิมล  เมืองนาค
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 70.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  พระนคร
2. เด็กหญิงจินตนา  กรอบจินดา
3. นางสาวจิราพร  ออละอ่อน
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สินทวี
5. นางสาวนันทมล  พลมั่น
6. นางสาวปรียานุช  ห่วงชื่น
7. เด็กหญิงปวีณา  พละศักดิ์
8. นางสาวปัทมา  แรงสูงเนิน
9. นางสาวลลิภัทร  คุ้มคง
10. นางสาววรรณภา  แพงตา
11. เด็กหญิงวรรัตน์  คัดถาวร
12. นางสาวสุพิญญา  อำนวย
13. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จุรี
14. เด็กชายสุเนตร  สาลบ
15. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  โพนสร้างแก้ว
 
1. นายประวิทย์  จันทรัพย์
2. นายตฤณ  น้าวแสง
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ทัศพงษ์
2. เด็กหญิงวราพร  แตงไทย
 
1. นายประวิทย์  จันทรัพย์
2. นายตฤณ  น้าวแสง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงนูรีซัน  ยูโซ๊ะ
 
1. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. นางสาวรวีวรรณ  โอฬารวิริยะกุล
 
1. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงบุญลักษณ์  บำรุง
 
1. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายทิชานนท์  แตงโสดา
 
1. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. นางสาวพีรชา  ศรีสม
 
1. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ภูมิสาคู
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  โต๊ะเถื่อน
 
1. นางจิรภัทร  อธิลาภ
2. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงทักษพร  นักสอน
2. เด็กหญิงนิลุบล  ธรรมสา
 
1. นางสาวปียานุช  สายทอง
2. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายศุภกรณ์  เมืองจันทร์
 
1. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 16 1. เด็กชายทวีศักดิ์   เหียนขุนทด
2. เด็กหญิงธัญชนก  ขำสุนทร
3. เด็กหญิงภิรดา  อุมัด
 
1. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
2. นางปาริยชาต  ดำรงค์อยู่ยืน
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงชฎาพร  เกษแก้ว
2. เด็กชายตะวัน  ทองเร่ง
3. เด็กชายนันทพงษ์  บัวนิล
 
1. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
2. นางสาวอรวรรณ  โทณผลิน
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  แสนสนธิ
 
1. นางนิตยา  จูวันนะ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 72.5 เงิน 9 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ทองม้วน
 
1. นางนิตยา  จูวันนะ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79.5 เงิน 15 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เดชโม
 
1. นางนิตยา  จูวันนะ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงพรชนก  สุนุรัตน์
 
1. นางสาวปริยาณัต  พลเกิ้น
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงศศิธร  พันสอน
 
1. นางสาวปริยาณัต  พลเกิ้น
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ถมยา
 
1. นางกนกรักษ์  สุวรรณ
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายกิตธิชัย  ทิพสุคนธ์
2. เด็กชายจักรวาล  ทองแดง
3. เด็กชายนรัส  นนทะภา
 
1. นางชยุตรา  สูงพล
2. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
 
31 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปัญญากร  บำเพ็ญเชาว์
2. นายศตวรรษ  เอกอุ
 
1. นางสาวจริยา  นาชัยเวียง
2. นางสาวนารี  ผามั่น
 
32 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐดนัย  พึ่งสามัคคี
2. เด็กชายเอกรัตน์  พัดดำ
 
1. นางสาวนารี  ผามั่น
2. นางสาวจริยา  นาชัยเวียง
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชุลีพร  เห่งแจ้ง
2. เด็กหญิงนันทิยา  หมู่ทอง
3. เด็กหญิงเกศกนก  มูลแก้ว
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  เฉลิมวรรณ์
2. นางสาวนารี  ผามั่น
 
34 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 70 เงิน 49 1. เด็กชายสุขเกษม  เสนาธรรม
 
1. นางจิณห์จุฑา  บุญเกิด