สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อวิน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 61 1. เด็กหญิงพรรณิภา  เลิศกมลรัตนกุล
 
1. นายศักดา  สาโพนทัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายนุติพงษ์  อาจปักษา
 
1. นางนิสยา  โชติช่วง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ตะเนา
 
1. นายนิรันดร์  มาบเมือง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกรพรรณ  วงวรรณา
2. เด็กหญิงพรรณราย  ตะกรุดเที่ยง
3. เด็กหญิงพินิจอนงค์  ชูเตชะ
 
1. นางนิสยา  โชติช่วง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 1. เด็กชายธีรภัทร  อุมัด
2. เด็กหญิงลักษมี  กิ่งแก้ว
 
1. นายนิรันดร์  มาบเมือง
2. นายศักดา  สาโพนทัน
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพวงชมพู  ดอนชาไพร
2. เด็กหญิงมินตรา  อาดัม
3. นายเจษฎา  โพธิ์เย็น
 
1. นางศศิธร  ขวัญหลาย
2. นางปัทมาพร  ศรีกำพล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาตร  มณีชัย
2. เด็กหญิงพิมภิราพร  ชาแก้ว
3. เด็กหญิงวันทนา  กล้าครบ
4. เด็กหญิงอารียา  แสนฤาชา
5. เด็กหญิงเจษฎาพร  ศรีสมร
 
1. นางกิตติยา  นาทองหล่อ
2. นายประเสริฐ  สุ่มมาตย์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุนิษา  กิ่งคำ
2. เด็กชายสุเนตร  ลาลบ
 
1. นางกิตติยา  นาทองหล่อ
2. นายประเสริฐ  สุ่มมาตย์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงกฤษติกา  เครือจันทร์
2. เด็กหญิงวราพร  ทองรินทร์
 
1. นางสาวปียานุช  สายทอง
2. นางสาวนารี  ผามั่น
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กชายเพชรรัตน์  ชมนา
 
1. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 36 1. เด็กชายศักดา  ศรีสุธรรม
2. เด็กชายเพชรรัตน์  ชมนา
3. เด็กหญิงเรณุกา  เชื้อชูชาติ
 
1. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
2. นางรัตติยา  แซ่ซึ่ง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. นายเมธา  ดิเรกศรี
 
1. นางนิตยา  จูวันนะ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 1. นางสาวสุพิญญา  อำนวย
 
1. นางนิตยา  จูวันนะ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมาฆะ  สวัสดี
 
1. นางนิตยา  จูวันนะ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงธิติยา  รักแก้ว
 
1. นางนิตยา  จูวันนะ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธีรนุช  นาเจริญ
 
1. นางสาวปริยาณัต  พลเกิ้น
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงปอรวีร์  พรมคุณ
 
1. นางสาวปริยาณัต  พลเกิ้น
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. นางสาวนิภาวรรณ  โคตรสมบัติ
2. เด็กหญิงเกตุสุดา  ตะเนา
 
1. นางปาริยชาต  ดำรงค์อยู่ยืน
2. นางกนกรักษ์  สุวรรณ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายรณภูมิ  ตุ้มทอง
2. เด็กหญิงศศิตะวัน  อัคชาติ
3. เด็กชายอิทธิพล  ขำขาว
 
1. นางชยุตรา  สูงพล
2. นางสาวภัทธานันทฺ์  มาลานิยม
 
20 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 38 1. เด็กชายอภิชาติ  ชัยแหม่ง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  บัวดก
 
1. นางสาวจริยา  นาชัยเวียง
2. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
 
21 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  นาดี
2. เด็กชายสุวัฒน์  มุดตา
 
1. นางสาวนารี  ผามั่น
2. นางสาวอรวรรณ  โทณผลิน
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพรนภัทร  บุญมี
2. เด็กชายยุทธนา  ปุยวงค์
 
1. นางสาวอรวรรณ  โทณผลิน
2. นางสาวนารี  ผามั่น