สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อวิน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 63 1. เด็กชายเทิดศักดิ์  สุขสมบัคิ
 
1. นายนิรันดร์  มาบเมือง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงอัฟนาน  หวังเกษม
 
1. นางสาววันนา  ก้านบัว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อยู่คง
 
1. นางสาวปียานุช  สายทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกัญญาพัชร  สายสลำ
 
1. นายองค์การ  ปรุงหอม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงพรรณิภา  เลิศกมลรัตนกุล
 
1. นางสาวปียานุช  สายทอง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายสิทธิพล  อำภาภรณ์
 
1. นางสาวปียานุช  สายทอง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชลชาติ  มหาภาส
 
1. นางสาวกาญจนาวดี  อินปราง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 55 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อิสมาแอล
2. เด็กหญิงณัฐพร  เมฆา
3. เด็กหญิงอิลฮาม  หวังเกษม
 
1. นางสาวนิศารัตน์  ฤทธิ์แสนตอ
2. นางปัทมาพร  ศรีกำพล
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงปนัดดา  โครักษา
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พรหมติ๊บ
3. นางสาวศศินาฏ  แซ่ไหล
 
1. นางนิศารัตน์  ฤทธิ์แสนตอ
2. นางปัทมาพร  ศรีกำพล
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายจักรพงษ์  แจ่มรุจี
2. เด็กชายณัฐพล  สิทธิกุล
 
1. นางสาวนิศารัตน์  ฤทธิ์แสนตอ
2. นางปัทมาพร  ศรีกำพล
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายจุลจักร  พันธ์งาน
2. เด็กชายวรชาติ  บัวแก้ว
 
1. นางสาวนิศารัตน์  ฤทธิ์แสนตอ
2. นางปัทมาพร  ศรีกำพล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธวัชชัย  มะปรางอ่อน
2. เด็กชายนิคม  พิมโยโยง
 
1. นางศศิธร  ขวัญหลาย
2. นางปัทมาพร  ศรีกำพล
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายจีรพนธ์  เภาเย็น
2. เด็กชายทินกร  ซาสูงเนิน
 
1. นางศศิธร  ขวัญหลาย
2. นางปัทมาพร  ศรีกำพล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงศศิตะวัน  อัคชาติ
 
1. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัฐพล  ตระการจันทร์
 
1. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงอัสนา  หวังเกษม
 
1. นางปาริยชาต  ดำรงค์อยู่ยืน
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  นิจโรจน์กุล
 
1. นางปาริยชาต  ดำรงค์อยู่ยืน
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพินิจอนงค์  ชูเตชะ
 
1. นางปาริยชาต  ดำรงค์อยู่ยืน
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายพีรพล  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางรัตติยา  แซ่ซึ่ง
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายอนน  รักษาศิลป์
2. เด็กชายเกรียงไกร  ประดับนิ้ว
 
1. นางรัตติยา  แซ่ซึ่ง
2. นางสาวปริยาณัต  พลเกิ้น
 
21 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงผกาสินี  แตงไทย
2. เด็กชายภานุพงษ์  สุวรรณสม
 
1. นางสาวนารี  ผามั่น
2. นางสาวจริยา  นาชัยเวียง