สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อวิน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 61 1. เด็กหญิงพรรณิภา  เลิศกมลรัตนกุล
 
1. นายศักดา  สาโพนทัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 63 1. เด็กชายเทิดศักดิ์  สุขสมบัคิ
 
1. นายนิรันดร์  มาบเมือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายนุติพงษ์  อาจปักษา
 
1. นางนิสยา  โชติช่วง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 35 1. เด็กหญิงดาวดี  แสงมาน
 
1. นางสาวนาตยา  เดชศิริ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ตะเนา
 
1. นายนิรันดร์  มาบเมือง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมาริสา  ญาณปัญญา
 
1. นางนิสยา  โชติช่วง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  มนัสศิลา
 
1. นายศักดา  สาโพนทัน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 26 1. เด็กหญิงมนัสนันทรา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางนิตยา  จูวัันนะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. นางสาวปภาดา  สีสันต์
 
1. นางนิตยา  จูวันนะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกรพรรณ  วงวรรณา
2. เด็กหญิงพรรณราย  ตะกรุดเที่ยง
3. เด็กหญิงพินิจอนงค์  ชูเตชะ
 
1. นางนิสยา  โชติช่วง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 1. เด็กชายธีรภัทร  อุมัด
2. เด็กหญิงลักษมี  กิ่งแก้ว
 
1. นายนิรันดร์  มาบเมือง
2. นายศักดา  สาโพนทัน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุกัญญา  มณีพร้าว
2. เด็กหญิงอรัญญา  ชุมจันทร์
 
1. นางนิสยา  โชติช่วง
2. นางสาวนาตยา  เดชศิริ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงอัฟนาน  หวังเกษม
 
1. นางสาววันนา  ก้านบัว
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อยู่คง
 
1. นางสาวปียานุช  สายทอง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกัญญาพัชร  สายสลำ
 
1. นายองค์การ  ปรุงหอม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ยิดชัง
2. เด็กหญิงพรกมลพิทย์  นิจโรจน์กุล
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไตรราษฎร์
 
1. นายองค์การ  ปรุงหอม
2. นางสาวกาญจนาวดี  อินปราง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. นายกรวิชญ์  ทีสุกะ
2. นายพีรภัทร์  เชิดดอก
 
1. นายองค์การ  ปรุงหอม
2. นางสาวกาญจนาวดี  อินปราง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงพรรณิภา  เลิศกมลรัตนกุล
 
1. นางสาวปียานุช  สายทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายสิทธิพล  อำภาภรณ์
 
1. นางสาวปียานุช  สายทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชลชาติ  มหาภาส
 
1. นางสาวกาญจนาวดี  อินปราง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 55 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อิสมาแอล
2. เด็กหญิงณัฐพร  เมฆา
3. เด็กหญิงอิลฮาม  หวังเกษม
 
1. นางสาวนิศารัตน์  ฤทธิ์แสนตอ
2. นางปัทมาพร  ศรีกำพล
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงปนัดดา  โครักษา
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พรหมติ๊บ
3. นางสาวศศินาฏ  แซ่ไหล
 
1. นางนิศารัตน์  ฤทธิ์แสนตอ
2. นางปัทมาพร  ศรีกำพล
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงจีรนันท์  มุสิผล
2. เด็กชายชัยณรงค์  เทศสนั่น
3. เด็กหญิงปณิตา  ญาติดอน
 
1. นางสาวนิศารัตน์  ฤทธิ์แสนตอ
2. นางปัทมาพร  ศรีกำพล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพวงชมพู  ดอนชาไพร
2. เด็กหญิงมินตรา  อาดัม
3. นายเจษฎา  โพธิ์เย็น
 
1. นางศศิธร  ขวัญหลาย
2. นางปัทมาพร  ศรีกำพล
 
25 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันทรัสม์  เต็งโสดา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาหัวนิน
 
1. นางศศิธร  ขวัญหลาย
2. นางปัทมาพร  ศรีกำพล
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายวรุตม์  หาวิเชียร
2. เด็กชายวัชรวิทย์  จำรัสลาภ
 
1. นางปัทมาพร  ศรีกำพล
2. นางสาวนิศารัตน์  ฤทธิ์แสนตอ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายจักรพงษ์  แจ่มรุจี
2. เด็กชายณัฐพล  สิทธิกุล
 
1. นางสาวนิศารัตน์  ฤทธิ์แสนตอ
2. นางปัทมาพร  ศรีกำพล
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายจุลจักร  พันธ์งาน
2. เด็กชายวรชาติ  บัวแก้ว
 
1. นางสาวนิศารัตน์  ฤทธิ์แสนตอ
2. นางปัทมาพร  ศรีกำพล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธวัชชัย  มะปรางอ่อน
2. เด็กชายนิคม  พิมโยโยง
 
1. นางศศิธร  ขวัญหลาย
2. นางปัทมาพร  ศรีกำพล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายจีรพนธ์  เภาเย็น
2. เด็กชายทินกร  ซาสูงเนิน
 
1. นางศศิธร  ขวัญหลาย
2. นางปัทมาพร  ศรีกำพล
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาตร  มณีชัย
2. เด็กหญิงพิมภิราพร  ชาแก้ว
3. เด็กหญิงวันทนา  กล้าครบ
4. เด็กหญิงอารียา  แสนฤาชา
5. เด็กหญิงเจษฎาพร  ศรีสมร
 
1. นางกิตติยา  นาทองหล่อ
2. นายประเสริฐ  สุ่มมาตย์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 29 1. เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์  ยังเหลี่ยม
 
1. นางศศิวิมล  เมืองนาค
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.5 เงิน 19 1. เด็กชายนนทวัฒน์  โพธิ์ดา
 
1. นางศศิวิมล  เมืองนาค
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.62 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จันไทย
 
1. นางกิตติยา  นาทองหล่อ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุตาพรรณ  คู่บุญประเสริฐ
2. เด็กชายสุรชัย  อำไพพันธุ์
 
1. นางศศิวิมล  เมืองนาค
2. นางกิตติยา  นาทองหล่อ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายธนวิชญ์  ดิษฐ์เล็ก
2. เด็กหญิงธนัชพร  เทพพิทักษ์
 
1. นางกิตติยา  นาทองหล่อ
2. นางศศิวิมล  เมืองนาค
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุนิษา  กิ่งคำ
2. เด็กชายสุเนตร  ลาลบ
 
1. นางกิตติยา  นาทองหล่อ
2. นายประเสริฐ  สุ่มมาตย์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 72.8 เงิน 8 1. นางสาวชฎาพร  สิงห์สุวรรณ
2. นางสาวธิดา  เจียรจันทร์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สินทวี
4. เด็กหญิงนราวรี  เชื้อเมืองพาน
5. เด็กหญิงนำตะวัน  คำเกิด
6. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ศิริเจริญ
7. เด็กหญิงรัตนา  มีทองเหลา
8. เด็กหญิงสายชล  โพธิยา
9. เด็กหญิงสุกัญญา  ฟาสูงเนิน
10. นางสาวไพลิน  ศรีสุธรรม
 
1. นางกิตติยา  นาทองเหล่อ
2. นางศศิวิมล  เมืองนาค
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 70.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  พระนคร
2. เด็กหญิงจินตนา  กรอบจินดา
3. นางสาวจิราพร  ออละอ่อน
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สินทวี
5. นางสาวนันทมล  พลมั่น
6. นางสาวปรียานุช  ห่วงชื่น
7. เด็กหญิงปวีณา  พละศักดิ์
8. นางสาวปัทมา  แรงสูงเนิน
9. นางสาวลลิภัทร  คุ้มคง
10. นางสาววรรณภา  แพงตา
11. เด็กหญิงวรรัตน์  คัดถาวร
12. นางสาวสุพิญญา  อำนวย
13. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จุรี
14. เด็กชายสุเนตร  สาลบ
15. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  โพนสร้างแก้ว
 
1. นายประวิทย์  จันทรัพย์
2. นายตฤณ  น้าวแสง
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงกฤษติกา  เครือจันทร์
2. เด็กหญิงวราพร  ทองรินทร์
 
1. นางสาวปียานุช  สายทอง
2. นางสาวนารี  ผามั่น
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ทัศพงษ์
2. เด็กหญิงวราพร  แตงไทย
 
1. นายประวิทย์  จันทรัพย์
2. นายตฤณ  น้าวแสง
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงนูรีซัน  ยูโซ๊ะ
 
1. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กชายเพชรรัตน์  ชมนา
 
1. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. นางสาวรวีวรรณ  โอฬารวิริยะกุล
 
1. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงบุญลักษณ์  บำรุง
 
1. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงศศิตะวัน  อัคชาติ
 
1. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัฐพล  ตระการจันทร์
 
1. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายทิชานนท์  แตงโสดา
 
1. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. นางสาวพีรชา  ศรีสม
 
1. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ภูมิสาคู
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  โต๊ะเถื่อน
 
1. นางจิรภัทร  อธิลาภ
2. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงทักษพร  นักสอน
2. เด็กหญิงนิลุบล  ธรรมสา
 
1. นางสาวปียานุช  สายทอง
2. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. นายชัยวัฒน์  คำเสน
2. นายไพบูลย์  ทวีทรัพย์
 
1. นายองค์การ  ปรุงหอม
2. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายศุภกรณ์  เมืองจันทร์
 
1. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 16 1. เด็กชายทวีศักดิ์   เหียนขุนทด
2. เด็กหญิงธัญชนก  ขำสุนทร
3. เด็กหญิงภิรดา  อุมัด
 
1. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
2. นางปาริยชาต  ดำรงค์อยู่ยืน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 36 1. เด็กชายศักดา  ศรีสุธรรม
2. เด็กชายเพชรรัตน์  ชมนา
3. เด็กหญิงเรณุกา  เชื้อชูชาติ
 
1. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
2. นางรัตติยา  แซ่ซึ่ง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงชฎาพร  เกษแก้ว
2. เด็กชายตะวัน  ทองเร่ง
3. เด็กชายนันทพงษ์  บัวนิล
 
1. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
2. นางสาวอรวรรณ  โทณผลิน
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  แสนสนธิ
 
1. นางนิตยา  จูวันนะ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. นายเมธา  ดิเรกศรี
 
1. นางนิตยา  จูวันนะ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 1. นางสาวสุพิญญา  อำนวย
 
1. นางนิตยา  จูวันนะ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 72.5 เงิน 9 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ทองม้วน
 
1. นางนิตยา  จูวันนะ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79.5 เงิน 15 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เดชโม
 
1. นางนิตยา  จูวันนะ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  พะลาด
 
1. นางนิตยา  จูวันนะ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมาฆะ  สวัสดี
 
1. นางนิตยา  จูวันนะ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. นายปิติพงศ์  แสนสมบัติ
 
1. นางนิตยา  จูวันนะ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงสาธิตา  โพธิ์จันทร์
 
1. นางนิตยา  จูวันนะ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงธิติยา  รักแก้ว
 
1. นางนิตยา  จูวันนะ
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ส่งข่าว
2. นายณัฐชานนท์  ถึกเจริญ
3. เด็กชายปภาวิน  วิลัยเลิศ
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วงษ์หนู
5. เด็กหญิงลดาทิพย์  ส่งข่าว
6. เด็กชายวัชรพล  กุดกะแสง
7. เด็กหญิงอมรรัตน์  ไตรแก้ว
8. เด็กชายอานนท์  แสนสีแก้ว
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  จันทะลับ
2. นางสาวนารี  ผามั่น
3. นางนิตยา  จูวันนะ
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดรัลพร  มหาภาส
2. เด็กชายธนากร  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงภคพร  สรรพกิจจานนท์
4. เด็กชายภานุวัฒน์  อยู่คง
5. เด็กชายสิริชัย  พรมคง
6. เด็กหญิงอริสา  กงซุย
7. เด็กชายอารีฟ  หวังเกษม
8. เด็กหญิงเจนจิรา  สิงห์ลอ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  จันทะลับ
2. นางสาวกนกกาญจน์  เฉลิมวรรณ์
3. นางสาวสุมนธีรย์  ชัยคีรี
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงพรชนก  สุนุรัตน์
 
1. นางสาวปริยาณัต  พลเกิ้น
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงศศิธร  พันสอน
 
1. นางสาวปริยาณัต  พลเกิ้น
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธีรนุช  นาเจริญ
 
1. นางสาวปริยาณัต  พลเกิ้น
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงอัสนา  หวังเกษม
 
1. นางปาริยชาต  ดำรงค์อยู่ยืน
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  นิจโรจน์กุล
 
1. นางปาริยชาต  ดำรงค์อยู่ยืน
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพินิจอนงค์  ชูเตชะ
 
1. นางปาริยชาต  ดำรงค์อยู่ยืน
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงปอรวีร์  พรมคุณ
 
1. นางสาวปริยาณัต  พลเกิ้น
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอนุศรา  จงเจริญ
 
1. นางกนกรักษ์  สุวรรณ
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายพีรพล  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางรัตติยา  แซ่ซึ่ง
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ถมยา
 
1. นางกนกรักษ์  สุวรรณ
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. นางสาวนิภาวรรณ  โคตรสมบัติ
2. เด็กหญิงเกตุสุดา  ตะเนา
 
1. นางปาริยชาต  ดำรงค์อยู่ยืน
2. นางกนกรักษ์  สุวรรณ
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายอนน  รักษาศิลป์
2. เด็กชายเกรียงไกร  ประดับนิ้ว
 
1. นางรัตติยา  แซ่ซึ่ง
2. นางสาวปริยาณัต  พลเกิ้น
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  หินวิเศษ
2. เด็กชายรพีพัฒน์  มูลกระจก
3. เด็กหญิงวันทวิภา  เชื้อวิเชียร
4. เด็กหญิงศิลาวัลย์  กำจัด
5. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ประภาสัย
6. เด็กชายเจริญ  อินทร์ขอ
 
1. นายศักดา  สาโพนทัน
2. นางสาวนาตยา  เดชศิริ
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายรณภูมิ  ตุ้มทอง
2. เด็กหญิงศศิตะวัน  อัคชาติ
3. เด็กชายอิทธิพล  ขำขาว
 
1. นางชยุตรา  สูงพล
2. นางสาวภัทธานันทฺ์  มาลานิยม
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายกิตธิชัย  ทิพสุคนธ์
2. เด็กชายจักรวาล  ทองแดง
3. เด็กชายนรัส  นนทะภา
 
1. นางชยุตรา  สูงพล
2. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงนภัสสร  ถมยา
2. เด็กหญิงเกตุสุดา  ตะเนา
 
1. นางกนกรักษ์  สุวรรณ
2. นายองค์การ  ปรุงหอม
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายชลชาติ  มหาภาส
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สังวร
 
1. นายองค์การ  ปรุงหอม
2. นางสาวกาญจนาวดี  อินปราง
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายธีรภัทร  ศิริกุล
2. เด็กชายพายุพัฒน์  ทองผา
 
1. นางสาวปียานุช  สายทอง
2. นางสาวนารี  ผามั่น
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายนิติพงษ์  อาจปักษา
2. เด็กชายนุติพงษ์  อาจปักษา
 
1. นางนิสยา  โชติช่วง
2. นางสาวนาตยา  เดชศิริ
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายธีรภัทร์  รัตนชัย
 
1. นางสาวนารี  ผามั่น
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนากร  นาทองหล่อ
2. นายวุฒิพงษ์  วงษ์ทิพย์
 
1. นางสาวจริยา  นาชัยเวียง
2. นางสาวอรวรรณ  โทณผลิน
 
90 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 38 1. เด็กชายอภิชาติ  ชัยแหม่ง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  บัวดก
 
1. นางสาวจริยา  นาชัยเวียง
2. นางสาวภัทธานันท์  มาลานิยม
 
91 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องกฤษฎา  ชี้แจง
2. เด็กชายชาญชัย  สุขมั่น
 
1. นางสาวนารี  ผามั่น
2. นางสาวจริยา  นาชัยเวียง
 
92 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปัญญากร  บำเพ็ญเชาว์
2. นายศตวรรษ  เอกอุ
 
1. นางสาวจริยา  นาชัยเวียง
2. นางสาวนารี  ผามั่น
 
93 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  นาดี
2. เด็กชายสุวัฒน์  มุดตา
 
1. นางสาวนารี  ผามั่น
2. นางสาวอรวรรณ  โทณผลิน
 
94 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพรนภัทร  บุญมี
2. เด็กชายยุทธนา  ปุยวงค์
 
1. นางสาวอรวรรณ  โทณผลิน
2. นางสาวนารี  ผามั่น
 
95 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐดนัย  พึ่งสามัคคี
2. เด็กชายเอกรัตน์  พัดดำ
 
1. นางสาวนารี  ผามั่น
2. นางสาวจริยา  นาชัยเวียง
 
96 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงผกาสินี  แตงไทย
2. เด็กชายภานุพงษ์  สุวรรณสม
 
1. นางสาวนารี  ผามั่น
2. นางสาวจริยา  นาชัยเวียง
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายชลากร  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงนริศรา  ประทุม
3. เด็กหญิงวรัญญา  บุตรวัง
 
1. นางสาวปียานุช  สายทอง
2. นางสาวอรวรรณ  โทณผลิน
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายนิติพงษ์  อาจปักษา
2. เด็กหญิงปริญญารัตน์  บัวนิล
3. เด็กหญิงเกวลิน  เงาะลำดวน
 
1. นางสาวอรวรรณ  โทณผลิน
2. นางสาวปียานุช  สายทอง
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชุลีพร  เห่งแจ้ง
2. เด็กหญิงนันทิยา  หมู่ทอง
3. เด็กหญิงเกศกนก  มูลแก้ว
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  เฉลิมวรรณ์
2. นางสาวนารี  ผามั่น
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.2 ทอง 7 1. เด็กชายอานนท์  จันเทพา
2. เด็กชายอำพล  โพนสร้างแก้ว
3. เด็กหญิงเมธาพร  ชมพูพันธ์
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  เฉลิมวรรณ์
2. นางนิตยา  จูวันนะ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  สมฤทธิ์
2. เด็กชายมนต์มนัส  ถมยา
3. เด็กชายอำพล  โพนสร้างแก้ว
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  เฉลิมวรรณ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  จันทะลับ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81.87 ทอง 4 1. เด็กหญิงธีรนุช  นาเจริญ
2. เด็กหญิงพัชรี  พลสาร
3. เด็กหญิงสุจิตรา  วงษ์ยี่
 
1. นางรัตติยา  แซ่ซึ่ง
2. นางชยุตรา  สูงพล
 
103 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกาญจน์  แสงหล้า
 
1. นางนนทิยา  พันธ์เพ็ง
 
104 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สิงหากิจ
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  พิมพา
3. เด็กหญิงอริสา  ศรชัยปัญญา
 
1. นางสาวพนิดา  อินทรเดช
2. นางนนทิยา  พันธ์เพ็ง
 
105 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 22 1. เด็กหญิงกนกพร  เหลาสิงห์
2. เด็กชายวีรภัทร  แก้วคำ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ชวนโพธิ์
 
1. นางจิณห์จุฑา  บุญเกิด
2. นางสาวพนิดา  อินทรเดช
 
106 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 70 เงิน 49 1. เด็กชายสุขเกษม  เสนาธรรม
 
1. นางจิณห์จุฑา  บุญเกิด