สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 30 1. เด็กหญิงวนัสยา  ประวันตา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  พลีสุ่มทง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  โคเต็ม
2. เด็กหญิงวิธาดา  แสนทวีสุข
 
1. นายวีรศักดิ์  เถาหมอ
2. นายสงครามชัย  ดาบจันทร์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฎฐริณี  จรูญฉาย
 
1. นางทรงศรี  เวียรศิลป์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงปริศนา  พันธ์เดช
2. เด็กหญิงมณี  ตังกิม
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จรูญฉาย
 
1. นางทรงศรี  เวียรศิลป์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 15 1. เด็กชายภูริพัทธ์  แจ่มปั้นรักษ์
2. เด็กหญิงรัตติกาล  พูเมือง
3. เด็กชายเจษฎากร  ฉิมอุด
 
1. นายสุนทร  ประกอบผล
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 15 1. เด็กชายธันวา  กิ่งเมือง
2. เด็กหญิงฟ้าใส  แก้วพงศ์
3. เด็กหญิงฟ้าใส  จรูญฉาย
 
1. นางสาวกัญญณัช  เกิดสีทอง
2. นางปานิธิ  ไชยสงคราม