สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73 เงิน 30 1. เด็กหญิงภัทรพร  อาษาสร้อย
 
1. นางสาวนันทนา  จำปา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 32 1. เด็กหญิงจริยา  จันทร์อำไพ
 
1. นางสาวนันทนา  จำปา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 31 1. เด็กหญิงนพรัตน์  สกุลเชื้อ
 
1. นางทรงศรี  เวียรศิลป์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 70.25 เงิน 32 1. เด็กหญิงวราพร  เต่าทอง
 
1. นายสุทัศน์  พึ่งกลั่น
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 22 1. เด็กชายจิรเมธ  เบิกบาน
2. เด็กหญิงภาสินี  สมมา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  พลีสุ่มทง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 23 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  แก้วพงศ์
2. เด็กหญิงอรุณี  เทพจันดา
 
1. นายอดุลย์  ทิพย์รักษา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 25 1. เด็กหญิงณัชยาวรรณ  นิลสุวรรณ
 
1. นางสาวนันทนา  จำปา
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 33 1. เด็กหญิงธิดากานต์  แก้วเกตุ
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ศุภชัย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สุหาทร
 
1. นางสาวกัญญณัช  เกิดสีทอง
2. นางปานิธิ  ไชยสงคราม