สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ม่วงสีเสียด
 
1. นางทรงศรี  เวียรศิลป์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 63 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  จันทร์เจริญ
 
1. นางทรงศรี  เวียรศิลป์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 68.6 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณิชา  กับรัมย์
2. เด็กหญิงนภสร  สกุลเชื้อ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำแก้ว
 
1. นายวีรศักดิ์  เถาหมอ
2. นางทรงศรี  เวียรศิลป์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายกิติศักดิ์  หาเงิน
2. เด็กชายนพพร  คามเขตต์
 
1. นายอดุล  ทิพย์รักษา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ขันติ
 
1. นายสุทัศน์  พึ่งกลั่น
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 24 1. เด็กชายณัฐดนัย  พงค์ราษฎร์
2. เด็กชายวิวัฒน์  มุ่งหาเงิน
 
1. นายสงครามชัย  ดาบจันทร์
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 60 ทองแดง 43 1. เด็กชายธัญเทพ  นวลสุมา
 
1. นางปานิธิ  ไชยสงคราม
 
8 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 69 ทองแดง 59 1. เด็กหญิงเมษา  เกษมรัตน์
 
1. นางปานิธิ  ไชยสงคราม