สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แสงทอง
 
1. นายวีรศักดิ์  เถาหมอ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงญาณิศา  สุขเอก
 
1. นายวีรศักดิ์  เถาหมอ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพงศกร  เครือซุง
 
1. นายวีรศักดิ์  เถาหมอ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เฟื่องฟู
 
1. นายวีรศักดิ์  เถาหมอ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงปทิตตา  ชีวงค์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ยิ้มงาม
3. เด็กชายสมเดช  สกุลเชื้อ
 
1. นายอดุลย์  ทิพย์รักษา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายขนากรณ์  พนามวัง
2. เด็กชายนวพล  พลซ้าย
 
1. นายอดุลย์  ทรัพย์รักษ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายธงชัย  เทียนสา
 
1. นายอดุลย์  ทิพย์รักษา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศิรประภา  คำหงษา
 
1. นายวีรศักดิ์  เถาหมอ