สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73 เงิน 30 1. เด็กหญิงภัทรพร  อาษาสร้อย
 
1. นางสาวนันทนา  จำปา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ม่วงสีเสียด
 
1. นางทรงศรี  เวียรศิลป์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 32 1. เด็กหญิงจริยา  จันทร์อำไพ
 
1. นางสาวนันทนา  จำปา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 63 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  จันทร์เจริญ
 
1. นางทรงศรี  เวียรศิลป์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 30 1. เด็กหญิงวนัสยา  ประวันตา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  พลีสุ่มทง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 31 1. เด็กหญิงนพรัตน์  สกุลเชื้อ
 
1. นางทรงศรี  เวียรศิลป์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แสงทอง
 
1. นายวีรศักดิ์  เถาหมอ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงญาณิศา  สุขเอก
 
1. นายวีรศักดิ์  เถาหมอ
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 68.6 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณิชา  กับรัมย์
2. เด็กหญิงนภสร  สกุลเชื้อ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำแก้ว
 
1. นายวีรศักดิ์  เถาหมอ
2. นางทรงศรี  เวียรศิลป์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  โคเต็ม
2. เด็กหญิงวิธาดา  แสนทวีสุข
 
1. นายวีรศักดิ์  เถาหมอ
2. นายสงครามชัย  ดาบจันทร์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพงศกร  เครือซุง
 
1. นายวีรศักดิ์  เถาหมอ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เฟื่องฟู
 
1. นายวีรศักดิ์  เถาหมอ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงปทิตตา  ชีวงค์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ยิ้มงาม
3. เด็กชายสมเดช  สกุลเชื้อ
 
1. นายอดุลย์  ทิพย์รักษา
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายขนากรณ์  พนามวัง
2. เด็กชายนวพล  พลซ้าย
 
1. นายอดุลย์  ทรัพย์รักษ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายกิติศักดิ์  หาเงิน
2. เด็กชายนพพร  คามเขตต์
 
1. นายอดุล  ทิพย์รักษา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ขันติ
 
1. นายสุทัศน์  พึ่งกลั่น
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 70.25 เงิน 32 1. เด็กหญิงวราพร  เต่าทอง
 
1. นายสุทัศน์  พึ่งกลั่น
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 22 1. เด็กชายจิรเมธ  เบิกบาน
2. เด็กหญิงภาสินี  สมมา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  พลีสุ่มทง
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 23 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  แก้วพงศ์
2. เด็กหญิงอรุณี  เทพจันดา
 
1. นายอดุลย์  ทิพย์รักษา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 25 1. เด็กหญิงณัชยาวรรณ  นิลสุวรรณ
 
1. นางสาวนันทนา  จำปา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายธงชัย  เทียนสา
 
1. นายอดุลย์  ทิพย์รักษา
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศิรประภา  คำหงษา
 
1. นายวีรศักดิ์  เถาหมอ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฎฐริณี  จรูญฉาย
 
1. นางทรงศรี  เวียรศิลป์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงปริศนา  พันธ์เดช
2. เด็กหญิงมณี  ตังกิม
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จรูญฉาย
 
1. นางทรงศรี  เวียรศิลป์
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายรพีรัศมิ์  พาสีสุข
2. เด็กหญิงโยษิตา  โคเต็ม
 
1. นายวีรศักดิ์  เถาหมอ
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายชารวี  แสนทวีสุข
 
1. นายวีรศักดิ์  เถาหมอ
 
27 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายขวัญชัย  ขิงหอม
2. เด็กหญิงจรรยาพร  ศรีพิทักษ์
 
1. นายสงครามชัย  ดาบจันทร์
 
28 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 24 1. เด็กชายณัฐดนัย  พงค์ราษฎร์
2. เด็กชายวิวัฒน์  มุ่งหาเงิน
 
1. นายสงครามชัย  ดาบจันทร์
 
29 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชาคริต  สุภาผล
2. เด็กชายวีระพงษ์  เต่าทอง
 
1. นายสงครามชัย  ดาบจันทร์
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 15 1. เด็กชายภูริพัทธ์  แจ่มปั้นรักษ์
2. เด็กหญิงรัตติกาล  พูเมือง
3. เด็กชายเจษฎากร  ฉิมอุด
 
1. นายสุนทร  ประกอบผล
 
31 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 60 ทองแดง 43 1. เด็กชายธัญเทพ  นวลสุมา
 
1. นางปานิธิ  ไชยสงคราม
 
32 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 15 1. เด็กชายธันวา  กิ่งเมือง
2. เด็กหญิงฟ้าใส  แก้วพงศ์
3. เด็กหญิงฟ้าใส  จรูญฉาย
 
1. นางสาวกัญญณัช  เกิดสีทอง
2. นางปานิธิ  ไชยสงคราม
 
33 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 33 1. เด็กหญิงธิดากานต์  แก้วเกตุ
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ศุภชัย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สุหาทร
 
1. นางสาวกัญญณัช  เกิดสีทอง
2. นางปานิธิ  ไชยสงคราม
 
34 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 69 ทองแดง 59 1. เด็กหญิงเมษา  เกษมรัตน์
 
1. นางปานิธิ  ไชยสงคราม