สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุฬเทพบางเสร่ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ฟันกัมเปิ่น
 
1. นางนงนุช  สินโพธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายปิติยะภัทร  ศรีวรา
 
1. นางปิยรัตน์  โยธาวงค์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอารีวรรณ  รอรั้ง
 
1. นางสาวขนิษฐา  หม่องศิริ