สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุฬเทพบางเสร่ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  งามดี
 
1. นางนงนุช  สินโพธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ฟันกัมเปิ่น
 
1. นางนงนุช  สินโพธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญาวี  แสงมนตรี
 
1. นางนงนุช  สินโพธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสิรภัทร  นิ่มฟัก
 
1. นางนงนุช  สินโพธิ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายปิติยะภัทร  ศรีวรา
 
1. นางปิยรัตน์  โยธาวงค์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกรวลัย  จำปาทอง
2. เด็กหญิงกวินธิดา  รุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงกันติชา  หัดโนนตุ่น
4. เด็กชายจารุรักษ์  กำปั่นทอง
5. เด็กหญิงฐิดาภา  บุญจิตต์
6. เด็กหญิงธนาภรณ์  ม่วงคุ้ม
7. เด็กหญิงธีร์จุฑา  ปัดชาสี
8. เด็กหญิงนฤภร  พูลกระจ่าง
9. เด็กหญิงรุ้งนภา  แก้วศรี
10. เด็กหญิงลอกียะ  สมุทรผ่อง
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ครื้อทอง
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จบมะลุม
13. เด็กหญิงอรุณกมล  บุตรศิริ
14. เด็กหญิงเกวลิน  มารัตชาโล
15. เด็กหญิงเบญญาพา  บุญจิตต์
 
1. นางสาวเพชรา  ศรีกิจวัฒนกุล
2. นายสุรชาติ  ต้องใจ
3. นางสาวอุสา  ขวัญศิริ
4. นางพรทิพย์  ต้องใจ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุ้งระวี  บุญอนันต์
 
1. นางสาวขนิษฐา  หม่องศิริ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอารีวรรณ  รอรั้ง
 
1. นางสาวขนิษฐา  หม่องศิริ