สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 22 1. เด็กหญิงดวงพร  แก้วผลึก
 
1. นางสาวมาลี  ดิษฐาพร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 29 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โต๊ะมุดบำรุง
 
1. นางสาวญาตาวีมิน  ตันเสดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 70.5 เงิน 31 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  แยกดวง
 
1. นางสาวญาตาวีมิน  ตันเสดี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.66 เงิน 9 1. เด็กชายธีรภัทร  สังวร
2. เด็กหญิงวาสนา  บุญเจริญ
 
1. นางอรพิน  อิ่มรัตน์
2. นางสาวกาญจนา  คำควร
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 23 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ห้วยใหญ่
2. เด็กหญิงธัญพร  ศิริภาค
 
1. นางสุรพร  ศิริมาก
2. นายบรรยง  พรรณพิจิตร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงศุภิสรา  วอนเมือง
 
1. นางสาวเปรมประภา  สุมางกูร
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 74.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ดีงาม
2. เด็กหญิงณัฐชานันท์  บุญชั้น
3. เด็กหญิงธนนันท์  พงษ์ดี
4. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  วอนเมือง
5. เด็กหญิงรัตติกาล  เอี่ยมธิติวรสกุล
6. เด็กหญิงเขมิกา  วอนเมือง
 
1. นายบรรยง  พรรณพิจิตร
2. นางอรพิน  อิ่มรัตน์
3. นางสาวญาตาวีมิน  ตันเสดี
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 26 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริมาก
2. เด็กหญิงสุรารักษ์  เชื้อวงษ์
 
1. นางอรพิน  อิ่มรัตน์
2. นางสาวรัชนี  พักรกรึก
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 29 1. เด็กหญิงลลิตา  สังข์สุทธิ
2. เด็กหญิงเนตรสภิส  สีเขียว
 
1. นางอรพิน  อิ่มรัตน์
2. นายประเสริฐ  อ่อนคลาย