สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 53 1. เด็กหญิงประภัสสร  ยินดี
 
1. นางสุรพร  ศิริมาก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีสมบัติ
 
1. นางสาวภัคจิรา  สุนอุ่น
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงคัทลียา  มัสโอดี
 
1. นางสาวรัชนี  พักรกรึก
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 32 1. เด็กชายณัฐวุธ  สีนวน
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  วอนเมือง
3. เด็กชายวิวิธชัย  แซ่ภู่
 
1. นางสาวรัชนี  พักรกรึก
2. นางสาวมาลี  ดิษฐาพร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ป้องหมู่
3. เด็กหญิงเกษกมล  ศิลาวงษ์
 
1. นางสาวรัชนี  พักรกรึก
2. นายประเสริฐ  อ่อนคลาย
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกัลญา  บุญรอด
2. เด็กหญิงฉันทิสา  รุ่งรัตนวงศ์ไชย
3. เด็กหญิงวันทนา  จันทร์เกิด
 
1. นางสาวภัคจิรา  สุนอุ่น
2. นางอรพิน  อิ่มรัตน์
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  มั่นใจ
2. เด็กชายสุชานันท์  เสพสุข
 
1. นางอรพิน  อิ่มรัตน์
2. นายบรรยง  พรรณพิจิตร
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 58 1. เด็กหญิงมารีสา  รังไสว
2. เด็กชายอันทุกร  พิมเสน
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  วงษา
 
1. นางอำนวย  บุญชู
2. นางสาวสุดารัตน์  หมอดี