สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 78 1. เด็กหญิงพิมพ์วิไล   สันสมบัติ
 
1. นางสุรพร  ศิริมาก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงชยุดา  แยกดวง
 
1. นายบรรยง  พรรณพิจิตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงจันทร์รัศมี  ค้างคีรี
 
1. นายทนงศักดิ์  เจริญคลัง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงประภาศิริ  ทัศวรณ์
 
1. นางสาวกาญจนา  คำควร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายพุทธ  สมสง่า
2. เด็กชายอดิศักดิ์  วอนเมือง
 
1. นายพรเทพ  ปรสันติสุข
2. นางสาวกาญจนา  คำควร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวิษณุ  คงสบาย
 
1. นายทนงศักดิ์  เจริญคลัง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 40 1. เด็กชายนักรบ  เรียงรัตน์
 
1. นางสาวกาญจนา  คำควร
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายประวิทย์  มิโน
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  ชะชำ
 
1. นายประเสริฐ  อ่อนคลาย
2. นางสาวมาลี  ดิษฐาพร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงอรจิรา  คงมั่น
 
1. นางสาวรัชนี  พักรกรึก
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพชรพล  ชูเสน
2. เด็กชายวัชระ  สาคร
 
1. นายพรเทพ  ปรสันติสุข
2. นายบรรยง  พรรณพิจิตร
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 56 เข้าร่วม 48 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  วงษา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  หมอดี