สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 22 1. เด็กหญิงดวงพร  แก้วผลึก
 
1. นางสาวมาลี  ดิษฐาพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 78 1. เด็กหญิงพิมพ์วิไล   สันสมบัติ
 
1. นางสุรพร  ศิริมาก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 53 1. เด็กหญิงประภัสสร  ยินดี
 
1. นางสุรพร  ศิริมาก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีสมบัติ
 
1. นางสาวภัคจิรา  สุนอุ่น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงชยุดา  แยกดวง
 
1. นายบรรยง  พรรณพิจิตร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงจันทร์รัศมี  ค้างคีรี
 
1. นายทนงศักดิ์  เจริญคลัง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงประภาศิริ  ทัศวรณ์
 
1. นางสาวกาญจนา  คำควร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายพุทธ  สมสง่า
2. เด็กชายอดิศักดิ์  วอนเมือง
 
1. นายพรเทพ  ปรสันติสุข
2. นางสาวกาญจนา  คำควร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวิษณุ  คงสบาย
 
1. นายทนงศักดิ์  เจริญคลัง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 40 1. เด็กชายนักรบ  เรียงรัตน์
 
1. นางสาวกาญจนา  คำควร
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายประวิทย์  มิโน
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  ชะชำ
 
1. นายประเสริฐ  อ่อนคลาย
2. นางสาวมาลี  ดิษฐาพร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 29 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โต๊ะมุดบำรุง
 
1. นางสาวญาตาวีมิน  ตันเสดี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 70.5 เงิน 31 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  แยกดวง
 
1. นางสาวญาตาวีมิน  ตันเสดี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.66 เงิน 9 1. เด็กชายธีรภัทร  สังวร
2. เด็กหญิงวาสนา  บุญเจริญ
 
1. นางอรพิน  อิ่มรัตน์
2. นางสาวกาญจนา  คำควร
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 23 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ห้วยใหญ่
2. เด็กหญิงธัญพร  ศิริภาค
 
1. นางสุรพร  ศิริมาก
2. นายบรรยง  พรรณพิจิตร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงคัทลียา  มัสโอดี
 
1. นางสาวรัชนี  พักรกรึก
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงอรจิรา  คงมั่น
 
1. นางสาวรัชนี  พักรกรึก
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 32 1. เด็กชายณัฐวุธ  สีนวน
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  วอนเมือง
3. เด็กชายวิวิธชัย  แซ่ภู่
 
1. นางสาวรัชนี  พักรกรึก
2. นางสาวมาลี  ดิษฐาพร
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ป้องหมู่
3. เด็กหญิงเกษกมล  ศิลาวงษ์
 
1. นางสาวรัชนี  พักรกรึก
2. นายประเสริฐ  อ่อนคลาย
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงศุภิสรา  วอนเมือง
 
1. นางสาวเปรมประภา  สุมางกูร
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายจักรพันธ์  อำนาจประดับทอง
2. เด็กชายชนน  โหนแหย็ม
3. เด็กชายพีรพัทร  ห้วยใหญ่
4. เด็กชายฤทธิชัย  ศรีสุวรรณ
5. เด็กชายศุภากร  ศิริมาก
6. เด็กชายอัษฎาวุธ  ยินดี
 
1. นายประเสริฐ  อ่อนคลาย
2. นางสาวรัชนี  พักรกรึก
3. นางสาวกาญจนา  คำควร
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 74.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ดีงาม
2. เด็กหญิงณัฐชานันท์  บุญชั้น
3. เด็กหญิงธนนันท์  พงษ์ดี
4. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  วอนเมือง
5. เด็กหญิงรัตติกาล  เอี่ยมธิติวรสกุล
6. เด็กหญิงเขมิกา  วอนเมือง
 
1. นายบรรยง  พรรณพิจิตร
2. นางอรพิน  อิ่มรัตน์
3. นางสาวญาตาวีมิน  ตันเสดี
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกัลญา  บุญรอด
2. เด็กหญิงฉันทิสา  รุ่งรัตนวงศ์ไชย
3. เด็กหญิงวันทนา  จันทร์เกิด
 
1. นางสาวภัคจิรา  สุนอุ่น
2. นางอรพิน  อิ่มรัตน์
 
24 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 26 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริมาก
2. เด็กหญิงสุรารักษ์  เชื้อวงษ์
 
1. นางอรพิน  อิ่มรัตน์
2. นางสาวรัชนี  พักรกรึก
 
25 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายวชิรวัชน์  บุตรชา
2. เด็กชายอนุชา  พลอยพุด
 
1. นายพรเทพ  ปรสันติสุข
2. นายบรรยง  พรรณพิจิตร
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  มั่นใจ
2. เด็กชายสุชานันท์  เสพสุข
 
1. นางอรพิน  อิ่มรัตน์
2. นายบรรยง  พรรณพิจิตร
 
27 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 29 1. เด็กหญิงลลิตา  สังข์สุทธิ
2. เด็กหญิงเนตรสภิส  สีเขียว
 
1. นางอรพิน  อิ่มรัตน์
2. นายประเสริฐ  อ่อนคลาย
 
28 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพชรพล  ชูเสน
2. เด็กชายวัชระ  สาคร
 
1. นายพรเทพ  ปรสันติสุข
2. นายบรรยง  พรรณพิจิตร
 
29 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 56 เข้าร่วม 48 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  วงษา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  หมอดี
 
30 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 58 1. เด็กหญิงมารีสา  รังไสว
2. เด็กชายอันทุกร  พิมเสน
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  วงษา
 
1. นางอำนวย  บุญชู
2. นางสาวสุดารัตน์  หมอดี
 
31 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 82 ทอง 15 1. เด็กหญิงญาณิศา  สุดพุ่ม
 
1. นางสาวสุดารัตน์  หมอดี