สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงกานดารัตน์  โกษีย์
 
1. นางวลัยลักษณ์  สิตไทย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 25 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไร่พิมาย
 
1. นางรุจิกาญจน์  พูลราม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  เครื่องจันทร์
 
1. นางวลัยลักษณ์  สิตไทย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.75 ทอง 10 1. เด็กหญิงฟาลินดา  ปิ่นคล้าย
 
1. นายจักรินทร์  สมพระมิตร์
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 9 1. เด็กชายศิวกร  ชัยพร
2. เด็กหญิงสิริมา  ยานาค
3. เด็กหญิงอุไรรัตน์  ห้วยจันทร์
 
1. นางรติยา  สีใสสุข
2. นางสุรศรี  ผลสมบูรณ์