สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71 เงิน 39 1. เด็กหญิงชลลดา  สีมาชัย
 
1. นางสาววาสนา  โคตรบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 22 1. เด็กหญิงเบญญามินทร์  เสริมศิริ
 
1. นางสาววิไลพร  ปราบณรงค์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 21 1. เด็กหญิงกีรติ  ลีลากร
 
1. นางรุจิกาญจน์  พูลราม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 22 1. เด็กชายธนพล  ทองคำ
2. เด็กหญิงอัจฉรา  คำภากุม
 
1. นางชุติมาพร  อุตยันต์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 23 1. เด็กชายเจษฎากร  สุวาภักดี
2. เด็กหญิงเบญญามินทร์  เสริมศิริ
 
1. นายสุวิทย์  ฉิมงาม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กชายภูวเดช  ศรีตอง
 
1. นายวิชธร  คล่องกาย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 25 1. เด็กชายภวดล  ปลื้มบำเรอ
 
1. นายวิชธร  คล่องกาย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กชายมารุต  เวชสาร
2. เด็กหญิงวรัญญา  กาเผือก
3. เด็กหญิงสุภาพร  ดวงมาลา
 
1. นายวิชธร  คล่องกาย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76.5 เงิน 21 1. เด็กหญิงญาดา  เครื่องจันทร์
 
1. นางวลัยลักษณ์  สิตไทย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงญาดา  เครื่องจันทร์
 
1. นางวลัยลักษณ์  สิตไทย
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75 เงิน 35 1. เด็กชายกฤษณะ  สอนจุมาตร์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  แจ่มศรี
3. เด็กชายนิธิ  กาญจนา
4. เด็กชายบัณฑิต  อริยะพิทักษ์
5. เด็กชายประชารักษ์  ประวันเนาว์
6. เด็กชายเด่นชัย  ประถมเสาร์
 
1. นายจักรินทร์  สมพระมิตร์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กชายกิตธนากร  ค่ำคูณ
2. เด็กชายธงชัย  จันทกุล
3. เด็กชายนพฤทธิ์  มูลกระโทก
4. เด็กชายปราการ  บุญใส
5. เด็กชายวันชัย  บุญมั่น
6. เด็กชายวายุ  ค้ำจุน
 
1. นายวิฑูรย์  สังข์มณี